22-002-S07 - Nya Vägar i Vellinge +

Diarienummer:
22-002-S07
Namn:
Nya Vägar i Vellinge +
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-28
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120001033
Projektägare:
VELLINGE KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
23581
Stödmottagare ort:
VELLINGE
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
140
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Huvudproblematiken projektet vill lösa handlar om att personer med upplevd eller diagnosticerad psykisk ohälsa och som saknar självförsörjning och/eller arbete ofta står längre ifrån arbetsmarknaden än de som inte har upplevd eller diagnostiserad psykisk ohälsa. Att vara en del av arbetslivet har visat sig vara en av de starkaste faktorerna för att känna delaktighet och empowerment. Att inte vara en del av arbetslivet kan i sin tur riskera att leda till svagare privatekonomi, risk att hamna i isolering samt minskad möjlighet till aktivitet och delaktighet.

Det övergripande huvudmålet med projektet är att bidra till att minska avståndet till arbetsmarknaden för målgruppen med upplevd eller diagnosticerad psykisk ohälsa och som saknar självförsörjning genom studier, arbete eller annan självförsörjning. För att bidra till detta övergripande mål måste vi arbeta för att skapa förändring både på individ-, struktur- och organisationsnivå.

På individnivå innebär det att deltagare ska göra en tydlig stegförflyttning mot arbete eller studier. På struktur- och organisationsnivå är målet att utveckla strukturer för samverkan mellan både interna och externa verksamheter med målet att öka den gemensamma synen på målgruppens situation och behov. Ett mål är även att öka kompetens hos personal inom projektet och samverkansparter om psykisk ohälsa utifrån ett jämställdhets, likabehandling och diskrimineringsperspektiv med särskild fokus på attityder och stigmatisering kopplat till psykisk ohälsa. Projektet har även som mål att stärka den professionella yrkeskunskapen för medarbetare som samarbetar med arbetssökande på ett sätt som skapar helhet, mening och stegförflyttning mot arbete och studier.

För att möta de behov som målgruppen har och samtidigt utifrån ett empowermentperspektiv verka för att stärka målgruppen kommer individuell coachning att vara ett viktigt inslag i arbetet med deltagare. Den individuella coachningen utgår från individens behov och kan innehålla allt ifrån samtal kring hälsa och mående till arbetsmarknadsmässiga inslag. En del av den individuella coachningen innefattar även stöd i samordning av deltagares kontakter med andra aktörer så som socialtjänsten, vården, psykiatrin samt större myndigheter så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Arbetet med att stötta deltagare att närma sig arbetsmarknaden utgår ifrån Vaeksthusets forskning om BIP. Även metodmässiga inslag av IPS kommer att användas i den individuella coachningen. Ett viktigt fokusområde i projektet är att stötta målgrupp att komma ut i praktik och särskilt se till att rätt anpassningar görs för att skapa goda förutsättningar för att praktiken blir så bra som möjligt. I det är återkommande och kontinuerlig uppföljning med både deltagare och arbetsgivare en viktig del.

Projektet är ett väl förankrat samverkansprojekt som kommer att arbeta för att uppnå en bättre samverkan mellan olika verksamheter i kommunen, vården, psykiatrin och Försäkringskassan. Samverkande aktörer i projektet är arbete och etablering myndighet och utförare i Vellinge kommun, Försäkringskassan, vuxenpsykiatrin Trelleborg/Malmö, Näsets läkargrupp och Vellinge Vårdcentral samt RSMH i Trelleborg. Ett led i den samverkan är också öka gemensam samsyn på hur vi tillsammans kan stötta målgrupp utifrån målgruppens behov. Representanter från samverkande aktörer kommer bland annat att träffas under gemensamma kunskapshöjande och kompetensutvecklande utbildningar där Vaeksthusets kompetenscenter kommer ha en viktig del i att på organisationsnivå öka gemensamt synsätt samt att bidra till en stärkt yrkesroll i det operativa arbetet med deltagare.