22-002-S06 - PEAK

Diarienummer:
22-002-S06
Namn:
PEAK
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2026-01-31
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000829
Projektägare:
KARLSKRONA KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
37183
Stödmottagare ort:
KARLSKRONA
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
350
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Problembilden som ligger till grund för detta projekt, PEAK (progression – empowerment – arbetsmarknad - Karlskrona), handlar om att en komplex individproblematik samt en låg andel anpassade jobb och arbetsuppgifter gör det svårt för utsatta grupper att komma i eller närmare egen försörjning.

Under flera år har Karlskrona kommun tillsammans med övriga kommuner i länet samverkat kring målgrupperna som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket lett till goda resultat och en god grund och bas att stå på. Trots allt arbete som gjorts finns det dock fortsatt stora utmaningar för många av dessa individer. Det finns ytterligare behov av åtgärder och insatser som främjar aktiv inkludering med mer optimala övergångar till arbete och utbildning. Detta gäller särskilt för de individer som varit arbetslösa under lång tid, ibland flera år, språksvaga individer samt för de med låg utbildningsnivå. Samtidigt kvarstår rekryteringsproblem inom näringslivet där bristen på arbetskraft fortsätter att ligga på höga nivåer. Vidare är tillgången till arbetsmöjligheter som inte kräver någon utbildning eller endast grundläggande sådan förhållandevis låg.

Genom ett omfattande utvecklingsarbete inom flera tidigare ESF-projekt har det skapats effektiva och individcentrerade arbetssätt och en god struktur i såväl arbetet med individerna som i kontakten med arbetsgivarna. Med detta projekt vill vi tillämpa och ytterligare vidareutveckla dessa metoder och arbetssätt, genom att ta nästa steg i att rusta och skapa förutsättningar för utsatta grupper att komma närmare egen försörjning samt genom att fördjupa samarbetet med arbetsgivare inom det offentliga och det privata näringslivet. De arbetssätt som har tagits fram utgår från individuella förutsättningar och behov och det har lett till goda resultat och många positiva effekter.

Med projekt PEAK vill vi bidra till att minska utanförskapet på arbetsmarknaden och främja att Karlskrona kommuns arbetslösa individer inom utsatta grupper kommer i arbete, utbildning eller närmare egen försörjning. Vidare vill vi möta det fortsatta behovet att bryta könsstereotypa val av utbildningar och yrkesområden för att uppnå ökad jämställdhet på arbetsmarknaden och för att individers förmågor och potential ska komma till sin rätt.

Arbetslösheten i Karlskrona kommun har minskat överlag men de som är kvar står allt längre ifrån arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsavdelningen har gjort en genomlysning och identifierat att det finns ett antal individer av de som uppbär ekonomiskt bistånd som har en särskilt utsatt ställning på arbetsmarknaden och som riskerar långa inskrivningstider. Trots en långvarig högkonjunktur har dessa grupper av olika och ofta flera sammansatta orsaker svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller bland annat individer födda utanför EU med kort utbildningsbakgrund och svaga språkkunskaper, individer som varit arbetslösa under långt tid, individer med funktionsvariationer samt individer med en historik av psykisk ohälsa.

Genom tidigare förändringsarbete som förstärkts av kompetensinsatser till personalen inom bland annat 7Tjugometoden, Supported Employment, Supported Training samt BIP har det skapats strukturer och tagits fram omfattande material som Arbetsmarknadsavdelningen vill omsätta i praktiken i detta projekt.

Under delar av 2020 och 2021 pågick Covid19-pandemin vilken innebar stora utmaningar, samtidigt som det ledde till en snabb utveckling inom många områden, inte minst inom teknik och olika digitala lösningar. Genom erfarenheterna från denna snabba utveckling vill vi undersöka hur vi kan möta upp de utsatta målgruppernas komplexa problematik med effektiva individanpassade digitala lösningar och modern teknik.

Det har också inletts ett arbete med att se över hur vi på ett så optimalt sätt som möjligt kan följa individens stegförflyttning, för att kunna mäta och visa på förekomsten av progression, det vill säga om den arbetslösa individen närmar sig arbetsmarknaden stegvis genom att uppnå olika delmål på vägen. Att mäta stegförflyttning är dock inte helt enkelt och här har vi en fortsatt resa att göra. Vi har kommit en bra bit på vägen och också tagit fram effektiva verktyg där vi upplever att inte minst den icke-linjära stegförflyttningen spelar en stor och viktig roll. Men vi kan likafullt konstatera att det är ett komplext område som vi behöver arbeta vidare med på såväl individnivå som organisationsnivå. Detta kommer att ske genom bland annat SKILLS, vilket kortfattat kan beskrivas som en självstyrande plattform som hjälper deltagarna att komma vidare mot sina mål.

Problemanalysen visar på flera olika orsaker som kan påverka möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. En del som kan spela in är när det finns psykisk och fysisk ohälsa eller outredda funktionsvariationer med i bilden. Här har vi sett att språksvaga grupper ibland kan missgynnas. Analysen visar också att det ibland finns en okunskap om hur det går till på arbetsmarknaden och i samhället samt att det förekommer kulturella skillnader i hur olika livssituationer hanteras. Bristande kunskaper inom det svenska språket samt inget eller obefintligt nätverk kan också försvåra för individerna i deras väg mot egen försörjning. Ytterligare faktorer som kan försvåra situationen är när det saknas specifika kompetenser och färdigheter såsom körkort, truckkort, administration, särskilda kompetenser inom serviceyrket eller röjsågsutbildning för att nämna några exempel. Samtliga dessa delar kommer vi aktivt att arbeta med under projektgenomförandet.

Projektets primära målgrupp är kvinnor och män i Karlskrona kommun i åldern 16-64 år som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Inom målgruppen återfinns individer med högst förgymnasial utbildning eller ofullständig utbildning, individer med funktionsvariationer som medför nedsatt arbetsförmåga samt utomeuropeiskt födda kvinnor och män som har extra behov av stöd för att komma in på samt bibehålla en plats på arbetsmarknaden, eller komma närmare egen försörjning. Projektet kommer att prioritera de kvinnor och män i Karlskrona kommun som står långt ifrån arbetsmarknaden och uppbär ekonomiskt bistånd.

Projektet startar i mars 2023 och kommer att pågå till februari 2026. Projektägare samt utövare av detta projekt är Karlskrona kommuns arbetsmarknadsavdelning. Samarbete kommer att ske med bland annat Vuxenutbildningen, folkhögskolor, arbetsgivare inom offentliga organisationer såväl som det privata näringslivet, andra kommunala och regionala projekt, studieförbund och det lokala föreningslivet, länets övriga kommuner samt Region Blekinge.

En stor del av projektet handlar om att tillämpa de metoder och arbetssätt som arbetats fram under tidigare utvecklingsarbete och vi ser en styrka i att, utifrån målgruppen, fokusera på kvalitet och långsiktighet. Vi vill arbeta vidare med samt fördjupa den upparbetade samverkansplattformen med lokala arbetsgivare samt ytterligare utveckla befintliga arbetssätt och processer. Vi vill möta de utsatta grupperna med individanpassade metoder och modern teknik och vi vill hitta smarta och träffsäkra sätt att synliggöra och mäta individernas stegförflyttning mot såväl egen försörjning som ett ökat välmående.

De förväntade effekterna som projektet vill uppnå är:
• att en ökad andel av målgruppen kommer närmare egen försörjning samt att fler från målgruppen överväger eller väljer att utbilda sig,
• att skapa fördjupad förståelse för målgruppen hos kommunens arbetsgivare,
• att det skapas ett utökat samarbete med arbetsgivare som kan erbjuda fler anpassade arbetsuppgifter som tillvaratar målgruppens möjligheter,
• att stärka samarbetsformer mellan avdelningens enheter samt övriga relevanta aktörer som är delaktiga i arbetet med individen.
• att utan att göra åtskillnad gällande ålder, kön och etnicitet öka möjligheten för de som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av ohälsa och låg utbildningsnivå bidra till att de få rätt stöd från samhället för att komma närmare egen försörjning.

Projektmål
Mål: Minst 350 arbetslösa individer (150 kvinnor och 200 män) har tagit del av projektets insatser.
Mål: Minst 120 (varav 48 kvinnor och 72 män) har erhållit en extern praktik hos arbetsgivare.
Mål: Minst 55 (varav 22 kvinnor och 33 män) har erhållit arbete.
Mål: Minst 30 (varav 12 kvinnor och 18 män) har påbörjat en utbildningsinsats.

På organisationsnivå finns följande resultat:
Mål: Minst 7 nya arbetsgivare alternativt de arbetsgivare som inlett samarbete med verksamheten genom tidigare projekt har fördjupat den befintliga strukturen som finns för praktik med anpassade platser på lång sikt.

På individnivå finns följande resultat för målgrupperna som deltar i projektet:
Mål: 60 % av de individer som deltar i projektets aktiviteter har gjort en positiv stegförflyttning mot egen försörjning.
Mål: 40 % av de individer som deltar i projektet upplever en förbättrad hälsa/ökad livskvalitet.
Mål: 10 % av de kvinnor och män som tagit del av projektets insatser har gjort ett normavvikande val.
Mål: Minst 10 deltagarutredningar har genomförts av externt konsulterad psykolog.

Samverkansmål
Minst 5 genomförda studiebesök har genomförts med andra kommuner i landet för utbyte och erfarenheter.

Med en gemensam introduktionsvecka vill vi öka deltagarnas förståelse och kunskap om hur processen går till och vilket ansvar de själva har. Eftersom det kommer att krävas parallella insatser, då vi sett att det inte leder framåt att bara jobba med en sak i taget, kommer vi inom projektet att erbjuda en rad olika aktiviteter och insatser för att möta upp målgruppernas förutsättningar och behov. Stegförflyttning i verksamheten kommer att ske både inom enheterna med de olika insatser som kan erbjudas men också stegförflyttning mellan enheterna. Att gå från kartläggning till stärkande insatser och sedan vidare till matchning är stora steg för många individer även om de inte kommit fram till målet egen försörjning.

För att involvera deltagarna än mer i sin progression vill vi implementera och utveckla SKILLS som kan vara till hjälp för dem att hålla reda på möten, vilka kontaktpersoner de har, schema, aktiviteter, vad de har gjort och vad de ska göra. I appen kan projektpersonalen även skicka ut uppgifter och svarsformulär inför möten vilket gör att deltagaren kan vara förberedd och då uppleva egenmakt. Deltagarna kommer att kunna se sin stegförflyttning i appen vilket sannolikt kommer att vara motiverande för att också ta nästa steg på vägen mot egen försörjning. Samtidigt blir det ett väldigt tydligt och visuellt sätt att mäta och följa individens progression.

Arbetet inom projektet kommer att bidra till att vi kvantitativt kan mäta individens stegförflyttning men också ta fram statistik på gruppnivå vilket ger en god grund för de kvalitativa analyserna som även kommer att kompletteras med bland annat intervjuer av deltagare och arbetsgivare.

Inom projektet kommer vi att på olika sätt arbeta för att hjälpa deltagarna att komma vidare, att komma framåt när de av någon anledning har fastnat. Kanske behövs samtalsstöd, det kan vara så att någon har fallit mellan stolarna. Vi erfar att det inte är så ofta som det erbjuds samhällsstöd med tolk och här ser vi att projektet kan fylla en viktig funktion genom att vi i de fall det anses behövas kan erbjuda psykologutredningar för språksvaga deltagare. Vi kommer att undersöka möjligheten att genomföra en digital variant av detta.

Vi vill utmana oss själva med att utveckla digitala och tekniska lösningar för att komplettera det mänskliga mötet med projektets deltagare. Komplementet blir bland annat att ta fram filmer med information som även kommer att ha olika översättningar. Detta ger deltagarna enhetlig information, de kan förbereda sig innan men också gå tillbaka och titta igen. Detta blir då ett stöd till de fysiska träffar när vi gemensamt pratar om ämnet. Vi kommer också att undersöka ytterligare tekniska hjälpmedel och verktyg som kan underlätta vid språkinlärning, branschkunskap, arbetsmarknadskunskap eller möjliggöra virtuella studiebesök. I ett längre perspektiv kommer detta också att bli användbart på sikt, då det finns kvar som implementerade delar i verksamheten även efter projektets avslut, samt att det även kommer att kunna bli tillgängligt för många fler. Det kommer också att innebära att vi rustar deltagarna i att möta andra digitala utmaningar i samhället.

Deltagarens väg genom projektet startar med en kartläggning av individens specifika situation av arbetslivserfarenheter, utbildningsbakgrund, hälsa, eventuellt missbruk, myndighetskontakter, eventuella funktionsvariationer etcetera. Därefter blir det ofta stärkande insatser utifrån behov som inleds med ett startsamtal och framtagning av en individuell plan av insatser och aktiviteter. Nästa steg handlar om matchning mot praktik, arbete eller studier. Alla planeringar tas fram tillsammans med deltagaren och kan bland annat innehålla vägledande motiverande samtal, speedintervjuer, företagsträffar, studiebesök, digitala hjälpmedel eller samtal kring mångfald och jämställdhet.

Inom projektet kommer vi att använda oss av olika bildstöd för att underlätta och förtydliga processer och information. Vi vill underlätta för deltagarna och ge dem möjlighet att göra rätt genom att ge tydlig och relevant information, vi vill att de ska bli stärkta i sin tro på sig själva och i sin förmåga att komma i egen försörjning. Genom att rusta så mycket som möjligt stärker vi deras egenmakt och med det deras mående samt motivationen att göra stegförflyttningar som tar dem närmare egen försörjning.