22-002-S03 - Svensk Arbetsmarknadsintegration (SAIN)

Diarienummer:
22-002-S03
Namn:
Svensk Arbetsmarknadsintegration (SAIN)
Startdatum:
2023-03-01
Slutdatum:
2026-02-27
Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Projektägare organisationsnummer:
2120000837
Projektägare:
RONNEBY KOMMUN
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A2A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Sydsverige
NUTS-2 kod:
SE22
Stödmottagare postnr:
37280
Stödmottagare ort:
RONNEBY
Interventionstyp:
140
Antal deltagare:
150
Insats av strategisk betydelse:
Nej

Projektet Svensk Arbetsmarknadsintegration (SAIN), ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten, Försörjningsstöd och Blekinge integrations- och utbildningscenter (BIU) i Ronneby kommun, syftar till att hjälpa målgruppen långtidsarbetslösa utrikes födda kvinnor och män med ekonomiskt bistånd i åldrarna 18 till 65 att närma sig arbetsmarknaden och egenförsörjning. En andel utav målgruppen har erhållit ekonomiskt bistånd från kommunen under flera års tid och anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden.
Projektet vill arbeta kompetenshöjande med kultur- och värderingsfrågor avseende svenska arbetsmarknaden både hos personalen men också hos målgruppen tillsammans med den väl inarbetade 7TJUGO-metoden.
Problemanalysen tar bland annat upp vad kan en svensk kultur innebära, och vilka utmaningar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Grunden till projektet vilar bland annat på World Values Survey som är ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt som bl. a. undersöker och jämför länder och dess medborgare med avseende på värderingar. Enligt forskningsprojektet framstår svenskarna som de mest avvikande av alla folk på jorden. Inget folk hamnar så långt ifrån den genomsnittliga världsmedborgaren. Det kan vara intressant i sammanhanget att komma ihåg att ca 99,9% (99,87%) av världens ca 7 miljarder människor inte är svenskar. Men om Sverige sticker ut så mycket värderingsmässigt, vad är det då för värderingar som finns i Sverige? Hur kan vi arbeta med detta i mötet med våra utrikesfödda innevånare för att bättre hjälpa dem till egenförsörjning?
Arbete som skall genomföras i projektet behöver ske med ett större individ- och behovsfokus än vad den ordinarie verksamheten kunnat erbjuda. Projektet drar slutsatsen att ett utav de hinder som begränsar målgruppen i stort, särskilt den ovan nämnda andelen, från att komma in och få fäste på den svenska arbetsmarknaden är avsaknaden utav interkulturell kompetens både hos personalen men också hos målgruppen. I och med detta behöver projektpersonalen en kompetensutvecklingsinsats för bättre möta de utrikesfödda innevånarnas behov. Vi kan redan nu dra slutsatsen att projektet per individ blir resurskrävande, både utifrån problemanalysen men också utifrån att interkulturellt arbete i sig bedöms krävande då det "förutsätter perspektivskifte, dialog och samarbete" mellan coach och deltagare.
Projektet vill starta våren 2023 och pågå i 3 års tid med en total personalstyrka på fyra heltidstjänster inklusive projektledning. Antalet deltagare planeras till 50 per år och målsättningen är att samtliga deltagare skall göra mätbara stegförflyttningar mot arbetsmarknaden och egenförsörjning. Projektet ämnar använda Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP)-forskningen som grund för uppföljningen utav deltagarprogression tillsammans med Finsam-Blekinge.