22-001-S01 - Skills Halland

Land som berörs:
Sverige
Berörd fond:
ESF+
Program CCI:
2021SE05SFPR
Diarienummer:
22-001-S01
Projektägare organisationsnummer:
2021003203
Projektägare:
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
Namn:
Skills Halland
Startdatum:
2023-02-01
Slutdatum:
2025-01-31
Unionens medfinansieringsgrad:
40%
Programområde:
A
Specifikt mål:
A1A
Sekundärtema - Motverka barnfattigdom:
Nej
Region:
Västsverige
NUTS-2 kod:
SE23
Stödmottagare postnr:
30118
Stödmottagare ort:
HALMSTAD
Interventionstyp:
141
Antal deltagare:
191
Insats av strategisk betydelse:
Nej
Projektnummer:
22-001-S01

Skills Halland är ett nyskapande strategiskt kompetensutvecklingsprojekt som genom arbetsintegrerat lärande, ny kvalificerad kunskap och samproduktion tar sikte på att öka små och medelstora företags och yrkesverksamma individer förmåga att möta tekniksprång och en snabbt föränderlig arbetsmarknad.

Projektet är bland annat sprunget ur en nyligen genomförd kartläggning av 90 västsvenska företag (IUC Västsverige, Strategisk insikt) och deras behov av utvecklingsinsatser för att kunna vara lönsamma de närmsta åtta åren. Med utgångspunkt i analysen av resultaten har samverkansparterna i projektet identifierat tre speciellt viktiga utvecklingsområden; digitalisering, grön hållbarhet och automatisering.

Ett avgörande problem är att små och medelstora företag har svårt att identifiera kompetensbehov och genomföra kompetensutvecklingsinsatser baserat på teknologiutveckling och omvärldsförändringar i ett längre tidsperspektiv. Detta gäller särskilt när det handlar om att införliva ny, kvalificerad kunskap i företaget. Samtidigt visar studier att gapet mellan organisationers behov och de anställdas kompetens ökar i en allt snabbare takt. Cirka 40 procent av alla anställda kommer att behöva ägna upp till sex månader på att omskolas och kompetensutvecklas före år 2025 (World Economic Forum, 2020).

Ett annat viktigt problem är att den kvalificerade kunskapen och utbildningarna inom områdena som finns på lärosätena inte är utformad för yrkesverksamma individer eller för företag och organisationer och därmed inte nyttjas i tillräckligt hög omfattning. Studier visar att de företag och organisationer som använder högskolor och universitet för verksamhetsutveckling har stor betydelse för deras förmåga att anpassa sig till nya omvärldskrav.

Mot den här bakgrunden har samverkansparterna formulerat det huvudproblem som projektet adresserar;

Organisationer och företag i regionen arbetar inte i tillräckligt hög utsträckning strategiskt med kompetensutveckling och organisatoriskt lärande och yrkesverksamma behöver uppdatera sina kompetenser inom de snabbt föränderliga områdena digitalisering, grön hållbarhet och automation.

Problemet omvandlades till följande mål för projektet:

70 procent av de deltagande företagen och organisationerna ska uppge att de arbetar mer strategiskt med kompetensutveckling. 70 procent av de deltagande yrkesverksamma ska uppge att de har uppdaterade kompetenser inom digitalisering, grön hållbarhet och automatisering.

Den primära målgruppen för projektet är anställda kvinnor och män i små och medelstora företag i Halland som verkar inom särskilt teknikpåverkande branscher – samt chefer och ledningsgrupper inom samma branscher. Projektets ambition är att engagera ett 30-tal företag i projektet, som står inför mer eller mindre omfattande omställningsprocesser med bäring på projektets fokusområden.

Skills Halland baserar sin metod och sitt genomförande på analyser av tidigare ESF-projekt inom kompetensutveckling som svenska forskare nyligen gjort. (Forte, 2021). Forskarna redovisade där tre tematiska framgångsfaktorer för strategisk kompetensutveckling som vi tänker bygga vidare på i detta projekt: Analys, planering och förankring, Ledarskap och engagemang samt Lärande och kompetensutveckling.

Ett centralt begrepp i projektet är samproduktion, som innebär att deltagande individer tillsammans med experter, lärare, forskare och projektmedarbetare utformar kompetensutvecklingsinsatser och lärandeformer. Ett av delmålen syftar till att stärka och utveckla en samproduktionsmodell mellan utbildningsaktörer i Halland och målgrupperna genom en stärkt samverkan. Ett annat centralt begrepp är arbetsintegrerat lärande som tillsammans med principen Före-Under-Efter löper som en röd tråd genom projektprocesserna. Det innebär att projektets medarbetare och deltagare lägger den mesta av tiden före och efter de faktiska kompetensutvecklingsinsatserna; på analyser, planering, målsättning och på implementering, uppföljning och coaching.

Särskild vikt kommer att läggas på att en mångfald av personer, oberoende av kön, etnicitet och funktionsvariation, deltar i de samskapande aktiviteterna för att öka värdet av insatserna, både för företagen och individerna.