2023/00193 - Youth Care in Change

Diarienummer:
2023/00193
Namn:
Youth Care in Change
Projektnummer:
2023/00193
Projektägare:
Help in Change, Help in Change
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2023-04-10 - 2023-09-29
Total projektbudget:
939 299
Beviljat ESF-stöd:
939 299
Kontaktperson:
Iana Kondratovich
E-post:
iana@helpinchange.org
Stödmottagare postnr:
18444
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett aggressivt fullskaligt krig mot Ukraina. Landet har angripits från flera håll och dagligen bombats med missiler, många städer och människor har lidit av den ryska invasionen och många nya territorier har ockuperats (exklusive de som ockuperades 2014). Det aggressiva kriget har pågått i mer än ett år och har tvingat mer än 8 miljoner ukrainare att fly till Europa (enligt UNCHR:s operativa dataportal), de flesta av dem kvinnor och barn. Av dessa har 62 000 personer anlänt till Sverige för att söka skydd i Sverige (statistik från Migrationsverket) och av dessa är 6 900 ungdomar i åldern 18-24 år.
Genom att ge unga människor utvecklingsmöjligheter bidrar vi till landets framtida utveckling. Sverige har en viss personalbrist, särskilt inom socialt viktiga områden: kvalificerade lärare, kvalificerade läkare, sjuksköterskor och barnmorskor samt personal inom hotell- och restaurangbranschen, som har drabbats och förlorat en stor del av sin arbetskraft på grund av pandemin. Tack vare ungdomarna finns det möjlighet att fylla arbetskraftsbehovet inom dessa sektorer genom att erbjuda utbildning och sysselsättningsmöjligheter för ungdomar.
Ukrainare i åldern 18-24 år har vanligtvis avslutat sin skolgång och har inte avslutat sin högskoleutbildning. Trots att det finns ett behov av arbetskraft i Sverige och investeringar i nya unga yrkesverksamma - unga människor kan inte få jobb och utbildning.
Unga ukrainska personer, som har avslutad skolan samt universitet hamnar i ett mycket svagare läge i jämförelse med de ungdomar som har inte fyllt 18 år när de kom till Sverige och kan gå i skolan enligt massflyktsdirektivet eller personer över 25 år som redan har utbildning och arbetslivserfarenhet. Det innebär att de har mycket svagare möjligheter att anpassa sig,integrera och i möjligheter att få jobb i Sverige.
Målgruppen för projekt “Youth Care in Change" är unga människor i åldern 18-24 år, som har kommit till Sverige på grund av Rysslands aggressiva militära invasion av Ukraina och befinner sig i Sverige enligt en massflyktsdirektivet. Målgruppen består huvudsakligen av unga kvinnor i åldern 18-24 år, eftersom endast vissa kategorier av män tillåts lämna landet (till exempel de med tre eller fler barn och de som inte kan utföra militärtjänst på grund av funktionsnedsättning).
Genomförandefasen: 1 april 2023 - 31 august 2023.
Slutförandefas: 1 september 2023-30 september 2023.
Under genomförandefasen är vårt mål att hjälpa unga ukrainska flyktingar i åldern 18-24 år genom våra aktiviteter och ett omfattande stöd genom våra olika funktioner. Mer specifikt finns det fem mål:
1. Ge information och stöd kring möjligheter till utbildning, både inom yrkesutbildning och högre utbildning.
2. Förstärkning av språkkunskaper ( engelska och svenska).
3. Förbättring av deltagarnas förståelse av det svenska samhället, svensk kultur, regler och lagar.
4. Stärka deltagarnas kontaktnät med sina jämnåriga i Sverige.
5. Arbete och karriär:Ge stöd och vägledning kring sökandet av jobb, inklusive praktikplatser och arbetsförmedling. Erbjuda jobbcoachning och stöd.
Från början kommer vi att sprida information om projektet och de planerade aktiviteterna genom alla kanaler i nätverket “Help in Change" där vi har potentiella deltagare och partners. Vi har våra egna konton på Facebook, Instagram, Linkedin och Telegram, men vi kommer också att dela med oss av följande.
information i andra grupper och kanaler med fokus på att hjälpa ukrainska flyktingar. Informationen kommer att delas på ukrainska/ryska och engelska/svenska så att både målgruppen och potentiella partners och volontärer känner till vår verksamhet.
Under genomförandefasen planerar vi att genomföra ett antal aktiviteter och aktivister som syftar till att utforma mål och sätt att uppnå dem, förbättra möjligheterna till ett första jobb och inträde på den svenska arbetsmarknaden, interagera med svenska ungdomsorganisationer, genomföra ett språkprogram, och viktigast av allt, vi strävar efter att säkerställa ett individuellt tillvägagångssätt för varje projektdeltagare. Genom dessa aktiviteter har vi för avsikt att uppnå alla de mål som vi har satt upp för oss själva i projektet Youth Care in Change. Vi planerar att involvera minst 20 deltagare i projektet.
Som en del av projektet planerar vi att genomföra följande aktiviteter :
-Informationsseminarium om sysselsättning, utbildning, språkkurser, stöd till ungdomar i Sverige.
-Ge en översikt över sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter för ungdomar i Sverige, inklusive information om arbetsmarknadstrender, yrkesutbildning, högre utbildning och praktikplatser. --Diskutera olika språkkurser och program för att hjälpa ungdomar att förbättra sina språkkunskaper, både i svenska och andra språk.
-Karriärcoachning för unga: En workshop för att utforska karriärmöjligheter. Coaching stöd med fokus på att upptäcka potential, identifiera möjligheter, beskriva kort- och långsiktiga mål och utforma sätt att uppnå dem. En workshop för ungdomar som hjälper dem att identifiera sin karriärinriktning skulle innehålla diskussioner, övningar och coaching. -----Ungdomarna skulle få utforska sina intressen och styrkor, samt interagera med yrkesverksamma inom olika branscher. Workshopen skulle öka medvetenheten om karriärval och ge ungdomarna en bättre möjlighet att lyckas och trivas i sitt framtida arbete.
-Workshop "Hur man kommer in på den svenska arbetsmarknaden, praktik utan erfarenhet.
Diskutera hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och vilka branscher och yrken som är eftertraktade för ungdomar. Ge råd om hur man kan skriva en bra CV och personligt brev, samt tips om hur man kan förbereda sig för en anställningsintervju. Diskutera möjligheter för praktik och volontärarbete, och hur man kan dra nytta av dessa erfarenheter för att bygga sitt nätverk och skaffa referenser.
Informationsworkshop "Lär känna de svenska ungdomsorganisationernas verksamhet". Deras mål och möjligheter att delta i dem (som medlemmar). Statens stöd till ungdomar. Informationsworkshopen "Lär känna de svenska ungdomsorganisationernas verksamhet". Syftet med denna workshop är att träffa ungdomar från olika bakgrunder och introducera dem till svenska ungdomsorganisationers verksamhet. Under workshopen kommer vi att diskutera målen och möjligheterna för ungdomar att delta i dessa organisationer som medlemmar, samt statens stöd till ungdomar. Genom att delta i denna workshop kommer du att få en bättre förståelse för hur ungdomsorganisationer fungerar och hur de kan hjälpa dig att utveckla ditt nätverk och integrera dig i samhället.
Informationsevenemang "Ungdomskultur i Sverige. Ungdomar och samhälle i Sverige".
Gå igenom några av de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för unga människor i Sverige, som inkluderar frågor om utbildning, arbete, hälsa, jämställdhet och integration. Presentera några av de vanligaste sätten som ungdomar i Sverige engagerar sig i samhällsfrågor, som politisk aktivism, volontärarbete.
Vi anser att för närvarande är stödet till ungdomar i åldern 18-24 år ofullständigt. Vi vill bidra till integration av ukrainska ungdomar i det svenska samhället och säkerställa deras framgångsrika anpassning bl annat till de som inte kan återvända till Ukraina. De unga kan bli en framgångsrik tillgång i den svenska samhället och täcka behoven av specialister inom vissa yrkesområden samt påverka ålderssituationen i det svenska samhället.
Vi vill förtydliga den svenska regeringens möjligheter att öka antalet specialister inom vissa yrkesområden och även påverka det svenska samhällets åldrande. Vi planerar också att genomföra samarbete med svenska ungdomsorganisationer som kan hjälpa oss att nå våra mål och täcka unga ukrainska flyktingars behov av att kommunicera med sina jämnåriga. Dessutom kommer vi att utöka vårt kontaktnät med institutioner som också kan stödja ukrainska ungdomar, bland annat universitet. Tack vare det omfattande partnernätverket och det stora kontaktnätet på Help in Change kommer dessa aktiviteter att genomföras bland annat via sociala medier och organisationens webbplats.
Under projektets genomförandefas kommer våra deltagare att få information som ska öka medvetenheten om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
För att följa upp projektets resultat har följande åtgärder planerats:
Alla deltagare i projektet Youth Care in Change kommer att registreras. Vi räknar med att ha minst 20 unika deltagare, varav 80% kommer att vara unga kvinnor mellan 18 och 24 år som kommer att delta i evenemang och aktiviteter som erbjuds.
Närvaron vid alla våra evenemang kommer att registreras. Vi räknar med att deltagarna kommer att utgöra 70% av det totala antalet registrerade deltagare.
Innan programmet startar kommer alla potentiella deltagare i vårt projekt att intervjuas. Vårt mål är att mer exakt analysera behoven hos ukrainska ungdomar mellan 18 och 24 år och utforma ytterligare aktiviteter för att förbättra ungdomarnaas möjligheter till anpassning och integration.
Målet är att varje deltagare ska delta i minst 60% av programmets aktiviteter.
Sammanfattningsvis anser vi att ukrainska ungdomar behöver särskilt stöd som en separat åldersgrupp, eftersom de har sina egna psykologiska och sociologiska särdrag och specifika behov. Dessutom är åldersgruppen 18-24 år otroligt viktig, efftersom det är just i denna ålder som personlighetsutvecklingen sker och ungdomars psykologiska egenskaper är otroligt flexibla. Det är en avgörande fas i deras sociala och professionella utveckling.
Det är i åldern 18-24 år som unga människor oftast hittar sitt första jobb och lär sig nya sociala och professionella roller, såsom unga yrkesverksamma, praktikanter och studenter. Därför är det av yttersta vikt att ge unga flyktingar från Ukraina stöd enligt deras behov, så att de kan forma sin personlighet, utveckla sina yrkeskunskaper och bygga sin kompetens som unga specialister för att kunna använda dem i framtiden.