2023/00175 - Care2Kompetensförsörjning Norr

Diarienummer:
2023/00175
Namn:
Care2Kompetensförsörjning Norr
Projektnummer:
2023/00175
Projektägare:
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Umeå universitet, Umeå
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
3000
Projektperiod:
2023-04-03 - 2023-09-29
Total projektbudget:
21 049 644
Beviljat ESF-stöd:
21 049 644
Kontaktperson:
Peter Högström
E-post:
peter.hogstrom@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
90330
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE
- Vi har bidragit till att möjliggöra den gröna industriella omställningen och samhällsomvandlingen i Norr, till att säkra kompetensförsörjningsbehovet både av industriella arbeten och till den avgörande förstärkningen av arbetskraft till välfärdens vård, skola, omsorg samt till service, handel och kultur.
- Vårt hållbara och inkluderande arbetssätt har bidragit till ökad, resultatinriktad samverkan, helhetssyn, samt delat insikten av nyttan i aktivt arbete med de horisontella principerna.
- Kompetens och nätverk har byggts som kan underlätta återuppbyggnaden av ett fredens Ukraina.
- Att projektets resultat grundar för fortsatta kompetensförsörjningsprojekt med en breddad målgrupp.

MÅL
- Med utgångspunkt i de horisontella principerna ska samtliga involverade parter uppleva att projektet motverkat utanförskap, varit inkluderande och hållbart, haft ett jämställt perspektiv och arbetat för att bryta könsstereotypa mönster.
- Att vi når minst 3000 ukrainska deltagare som genomför en fördjupad kartläggning i kombination med information för koll på samhälle, jobb och vardag, med sikte på att vilja och våga matchas till arbete i Norr.
- Att minst 150 personer av målgruppen besöker, provar på och anställs matchade till arbete i Norr.
- Att vi byggt upp en struktur, en samverkan och ett arbetssätt som möjliggör fortsatta samordnade kompetensförsörjningsprojekt.

GENOMFÖRANDE
- Projektet integreras och samordnas med pågående rekryteringsarbete i Norr, med arbetsgivare, kommuner, regioner, arbetsförmedlingen, universiteten och pågående projekt.
- Deltagare rekryteras i samverkan med leverantörer av pågående Care-insatser med start i Folkuniversitetets pågående arbete i Regionerna Syd, Väst, Öst och Mitt. Eventuellt organiseras rekryteringsmöten i samverkan med rekryteringsaktörer i de norra etableringslänen.
- Startpunkten, efter samtycke, är resultatet av deltagarnas genomförda kartläggning i pågående projekt.
- Handledning och fördjupad kartläggning genomförs i kombination med information för koll på samhälle, jobb och vardag i Norr.
- Utifrån deltagarnas behov organiseras kompetenskomplettering i språk, yrkeskompetens mm direkt kopplat till arbetsgivarnas kompetensbehov. I Northvolts rekryteringsarbete i Skellefteå är exempelvis engelska koncernspråk och nödvändig kompetens för matchning och inom välfärdssektor, service mm är svenska språket avgörande.
- Genomförande av översättning och validering av betyg och examina för matchning till arbete vid eventuella behov.
- En individuell Färdplan med yrkesmål och behov av kompetenskomplettering skapas för matchning till jobb och överlämnas av deltagaren till aktuell arbetsgivare och vid behov till etableringskommun och arbetsförmedling.
- Efter att deltagaren i sin Färdplanering beslutat sig för matchning till arbete i Norr organiseras besök, som finansieras av projektet, med prova på och eventuell praktik på nya jobbet.
- Projektet genomförs med aktivt språkstöd och tolkstöd i syfte att ge hög grad av effektivitet måluppfyllnad. Samhällsguider understödjer i slutfasen i syfte att säkra en långsiktigt hållbar etablering.