2023/00165 - Care Sprak

Diarienummer:
2023/00165
Namn:
Care Sprak
Projektnummer:
2023/00165
Projektägare:
Teater Aros, Teater Aros
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
178
Projektperiod:
2023-04-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 386 493
Beviljat ESF-stöd:
1 386 493
Kontaktperson:
Anna-Maria Wiklund Matala
E-post:
anna-maria@teateraros.se
Stödmottagare postnr:
75596
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Teater Aros är en ideell, politiskt och religiöst obunden riksorganisation grundad i Uppsala 2009. Vi bedriver verksamhet i huvudsak i Uppsala och Malmö, med medlemsföreningar i flertalet kommuner såsom Gävle, Malmö, Stockholm, Hörnefors, Ludvika och Borås. Föreningens vision är att förändra och förbättra samhället genom teater och vi har i 13 år fokuserat vårt arbete på att möta personer som har annat språk än svenska som sitt första språk.

Teater Aros har utvecklat Sprakmetoden där vi genom dramapedagogik och teater låter våra deltagare få bli kreativa med svenska språket, utveckla sin språkliga förmåga praktiskt och därmed accelerera sin språkliga förmåga. Sprakmetoden går att anpassa till olika fokusområden såsom föräldrautbildning, ledarskap, förberedelse inför arbetsmarknad, vardagsliv, etc. Detta gör att vi genom åren kunnat samverka med olika bidragsgivare i varierande projekt där fokus legat på språkinlärning utifrån Sprakmetoden kopplat till ett specifikt fokusområde.

Vi har sett hur många deltagare i våra tidigare projekt fått ett bättre mående psykiskt, de har utökat sina nätverk och blivit mer aktiva i samhället i vardagen. Vi vet också av beprövad erfarenhet och vetenskaplig forskning att språkinlärningen accelereras när språkinlärningen sker på fler sätt än det traditionella som ofta har fokus på läsa och skriva. Genom Sprakmetoden lär deltagarna sig språket praktiskt, vilket gör att språkinlärningen sker på ett naturligt sätt och alla nya ord och uttryck kopplas till kroppsspråk, situationer och sammanhang.

I projektet Care - Sprak vill vi erbjuda språkträning genom Sprakmetoden till flertalet kommuner i Sverige och svara mot de mål som satts upp i denna utlysning. Genom att erbjuda språkträning för ukrainska flyktingar, kvinnor och män, som omfattas av EU.s massflyktdirektiv vill vi ge möjlighet till målgruppen att utveckla sin språkliga förmåga i svenska, stärka sitt självförtroende och öka sin självkänsla i arbetet med andra i liknande situation. Vi vill utöka deltagarnas nätverk och ge dem verktyg som de behöver för att kunna presentera sig själva med sina kunskaper och erfarenheter genom såväl muntligt som skriftlig presentation. Därmed ökar målgruppens möjligheter till ett arbete och egen försörjning. Vi vill öka målgruppens sociala delaktighet i samhället genom att bedriva språkträningen i lokaler som finns i samhället och erbjuda deltagarna ett sammanhang som stärker målgruppens etablering här i Sverige för att de ska kunna ta de stegen som krävs för att närma sig utbildning. Dessa effekter kommer i förlängningen stötta målgruppen i att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflytta sig närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.