2023/00110 - Care - for Healthcare

Projektnummer:
2023/00110
Projektägare:
Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Uppsala universitet, Uppsala
Namn:
Care - for Healthcare
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
75
Projektperiod:
2023-03-27 - 2023-09-30
Total projektbudget:
7 330 725
Beviljat ESF-stöd:
7 330 725
Kontaktperson:
Tommy Elofsson
E-post:
tommy.elofsson@folkuniversitetet.se
Stödmottagare postnr:
75323
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Folkuniversitetets ESF-projekt "Care – for Healthcare" syftar till att erbjuda en anpassad specialträning för kvinnor och män från Ukraina med utbildning inom legitimationsyrken (t ex läkare). Samverkan sker med Regioner, kommuner, branschorganisationer och civilsamhället. Målet är att matcha deltagarna till kompletterande studier eller arbete. 75 ukrainare förväntas delta i projektet.

FÖRVÄNTADE EFFEKTER:
- Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.
- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning
- Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen
- Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning

RESULTAT
- Att 50 procent har uppnått språknivå B2 enligt Europarådets nivåskala.
- Att 80 procent har uppnått språknivå B1 enligt Europarådets nivåskala.
- Att målgruppen har skapat en social plattform och därmed goda förutsättningar för att acklimatisera sig geografiskt.
- Att samtliga deltagare och intressenter tagit till sig kompetensen kring tillgänglighet, en könsstereotyp arbetsmarknad och jämställdhet, vilka alla ingår i projektets implementering avseende de horisontella principerna.
- Att Folkuniversitetet, som projektägare, sprider effekten av genomförandet, vidare till berörda partners (ESF, Länsstyrelse, Kommun, Region med flera, som anses dra nytta av dess effekter)

Projektets genomförande består av följande insatser:
- Individuell kartläggning och studie- och yrkesvägledning
- Validering av betyg
- Intensiv träning i svenska
- introduktion till det svenska vårdsystemet
- Vidareslussning/matchning till kompletterande utbildning eller arbete

RESURSER
Projektet leds av en styrgrupp, bestående av: Projektledning, ekonom och representanter från samverkanspartners.
Projektet bemannas med handledare, lärare och karriärvägledare, stationerade i Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Gävleborgs län och Dalarnas län.