2023/00106 - CARE Jobba i Sverige

Diarienummer:
2023/00106
Namn:
CARE Jobba i Sverige
Projektnummer:
2023/00106
Projektägare:
ABF Norra Stockholms län, ABF Norra Stockholms län
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2023-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 245 466
Beviljat ESF-stöd:
3 245 466
Kontaktperson:
Simon Westin
E-post:
simon.westin@abf.se
Stödmottagare postnr:
17144
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

"Care – Jobba i Sverige" är ett projekt som, om det blir av, precis som andra Care-projekt syftar till att stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden samt bidra till öka deras känsla av sammanhang i det svenska samhället.

Projektet kommer bedrivas i Stockholm respektive Luleå och Boden och projektdeltagare som bor i Stockholm och kan tänkas sig att flytta för att få en anställning kommer kopplas ihop med arbetsgivare i Luleå och Boden som har behov av att anställa personal. Studiebesöken görs mot bakgrund av den efterfrågan på arbetskraft som föreligger i Luleå-Boden regionen tack vare de många satsningar som för närvarande genomförs där och de ukrainska flyktingarnas önskan om att få ett arbete. Vi kallar den aktiviteten för "Jobb i norr" och inom aktiviteten kommer vi erbjuda deltagare som kan tänka sig att flytta för att få en anställning att besöka Luleå och Boden där de utöver att matchas mot lämpliga arbetsgivare som har behov av att anställa även kommer få delta på andra aktiviteter i syfte att kunna bilda sig en uppfattning om hur det skulle kunna vara att arbeta, bo och leva i den regionen För att genomföra denna aktivitet kommer vi behöva ha personal på plats i regionen som aktivt arbetar med att matcha deltagare mot arbetsgivare och planerar för studiebesök.

Projektet kommer vidare erbjuda deltagarna utbildningar i svenska och engelska, kursen "Jobba i Sverige, coachande och vägledande insatser, hjälp med ansökningshandlingar, hjälp med kontakter med arbetsgivare och anordnande av praktikplatser. Andra aktiviteter som kommer genomföras inom projektet är studiebesök hos så väl arbetsgivare som exempelvis museum, information från fackföreningar och andra samhällsviktiga aktörer, föreläsningar och workshops samt sociala aktiviteter i samverkan med föreningslivet och civilsamhället.

Förutom satsningen på "Jobb i norr" som skulle bli en fortsättning på det enda studiebesök vi kommer genomföra i nuvarande Care-projekt kommer vi lägga extra fokus på utbildning i mer avancerad svenska. De från målgruppen som har detta behov är rimligtvis också några av de ukrainska flyktingar som står närmast den svenska arbetsmarknaden och har chans att inom en överskådlig framtid få en reguljär anställning. Vi tror därför att det kan vara gynnsamt att dessa personer både får möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper i svenska språket samt får besöka arbetsgivare som har behov av att anställa.

Vi kommer vidare att lägga extra fokus på utbildning för personer som har någon form av funktionsvariation och därmed behov av extra stöd i undervisningen i svenska och att söka passande sysselsättningar. I vårt nuvarande projekt deltar två personer med särskilda behov, vilka undervisas tillsammans av en lärare som anpassar undervisningen efter deras förutsättningar. V tror att målgruppen med funktionsvariaton är ganska stor då reserestriktionerna för män från Ukraina innebär att de män som reser ut ofta har någon typ av funktionsvariaton. Det är en målgrupp som lätt skulle kunna hamna i skymundan och vi vill därför göra det vi kan för att fånga upp dem och tillgodose deras behov av undervisning i framförallt svenska och hjälp med att hitta sysselsättning.

Vi ansöker om detta projekt då det projekt vi för närvarande bedriver, som ett av sju delprojekt i det nationellt projektet "Care for U", är fyllt med deltagare. Vi vill göra mer för fler och tror att vi goda förutsättningar att göra det då vi redan har en god inblick i målgruppens behov, intresserade deltagare, intresserade samverkansparter, inarbetade rutiner processer och arbetssätt samt en mängd dokument vi kan anpassa och återanvända. Vi har även personal som på kort tid skulle kunna gå in i ett eventuellt nytt projekt.

Vi är medvetna om att det finns många parallella projekt inom tidigare och även denna utlysning som riktar sig till målgruppen. Vi har dock sett att det är vanligt att deltagare är med i flera olika projekt för få så mycket ny och användbar kunskap som möjligt och vi har även noterat att det finns ett behov av fler utbildningar för ukrainska flyktingar i de norra delarna av Stockholms län, vilket är vårt främsta verksamhetsområde.