2023/00058 - Care-Ukraina-Alingsås

Projektnummer:
2023/00058
Projektägare:
Equmeniakyrkan Alingsås, Equmeniakyrkan Alingsås
Namn:
Care-Ukraina-Alingsås
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
37
Projektperiod:
2023-02-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 133 573
Beviljat ESF-stöd:
1 133 573
Kontaktperson:
Peter Lindroos
E-post:
peter@eqal.se
Stödmottagare postnr:
44131
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektets syfte är att ge de vuxna ukrainska medborgarna i Alingsås kommun ökade förutsättningar att kunna hitta ett jobb, försörja sig själva och därmed bli en del av det svenska samhället.
För att nå detta syfte kommer vi att erbjuda alla som ingår i gruppen, i nuläget 37 personer, svenskundervisning på halvtid under perioden. Utöver detta kommer de att få hjälp att skriva sina CV:n och ta kontakt med olika möjliga arbetsgivare genom ett antal frivilliga som har goda nätverk inom näringslivet i Alingsås. Då flera av individerna i målgruppen inte mår psykiskt bra, kommer vi inom projektet att erbjudas samtalsstöd, för att de ska kunna hantera sin livssituation och klara av att ta och behålla ett jobb.
Vi kommer också att erbjuda en social träffpunkt en gång i veckan och kontakter och träffar med det lokala föreningslivet, för att individerna ska kunna hitta något som intresserar dem som de kan göra på fritiden.Vi tror att det är genom arbete och socialt umgänge med andra svenskar som man bäst kommer in i det svenska samhället. Slutligen kommer även alla att erbjudas möjligheten till en svensk fadder, som kan stötta individen i olika frågor så som hantering av olika blanketter, hur man agerar på en arbetsplats, hur man anmäler VAB eller sjukfrånvaro för sina barn etc.
Vår ambition är att i slutet av projektet ska alla ha fått en ökad kunskapsnivå i svenska, minst 50% av målgruppen ska ha hittat ett arbete och minst 80% ha fått en fadder. Vi tror också att Alingsås föreningsliv kommer att ha fått ett antal nya medlemmar och att flertalet i målgruppen har gått från bidragsberoende till att bli skattebetalare och en del av det svenska samhället. Detta kommer även innebära en stor vinst för gruppens barn, som kommer att bli tryggare och mer harmoniska om föräldrarna mår bra och har ett arbete att gå till.