2023/00054 - Care for U 2

Projektnummer:
2023/00054
Projektägare:
Arbetarnas Bildningsförbund, Arbetarnas Bildningsförbund
Namn:
Care for U 2
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
700
Projektperiod:
2023-02-27 - 2023-09-30
Total projektbudget:
16 839 023
Beviljat ESF-stöd:
16 839 023
Kontaktperson:
Annika Eriksson
E-post:
annika.eriksson@abf.se
Stödmottagare postnr:
10130
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

ABF har lång erfarenhet av att arbeta med asylsökande. Sedan kriget bröt ut i Ukraina och människor tvingades fly har ABF-avdelningar runt om i landet välkomnat ett stort antal ukrainska flyktingar.
Verksamheten har främst inriktat sig på att de ukrainska flyktingarna ska få möjlighet att lära sig svenska och få samhällsinformation. Vi har då fångat upp att målgruppen är i behov av mer vägledning och kompetens för att kunna klara att ta ett arbete i Sverige.
Ett stort antal av de Ukrainska flyktingarna som kommit till Sverige vill arbeta, dock inte alla. En del vill så snabbt som möjligt kunna återvända till sitt hemland. Många är ensamkommande mödrar med barn. Men målgruppen är blandad med olika bakgrund, utbildning och arbetserfarenheter. Några är bra på engelska andra kan ingen engelska. Samtliga har upplevt flykt, de har traumatiska minnen men bearbetar dem på olika sätt. Projektet kommer ha samarbete med pågående Care for U. Mycket av verksamheten kommer vara lika i delprojekten, men i Care for U 2 finns en inriktning mot att arbeta med de grupper som inte självmant söker sig till att få kunskap och stöd. Orsakerna är olika men en kan vara ohälsosam bostadsmiljö, prostitution eller andra destruktiv livssituation.
Projektet ska bedrivas i sex ABF avdelningar och på flera orter/kommuner i respektive delprojekt. Avdelningarna är ABF Malmö, ABF Borlänge-nedansiljan, ABF Sydvästra Götaland, ABF Västmanland, ABF Gästrikebygden och ABF i Uppsala län.

Projektets verksamhet bygger på ABFs långa erfarenhet av att skapa nätverk mellan organisationer och människor samt vårt idéprogram "Gör en annan värld möjlig". Projektets pedagogik utgår från folkbildningens metoder där lärandet utgår från
individens kunskapsnivå och önskan om utveckling. Gruppen, där olika deltagare med olika erfarenheter, har en viktig roll i lärprocessen genom att gruppens deltagare tillsammans får erövra nya kunskaper. Det respektfulla samtalet skapar mening och
sammanhang.

Deltagaren får, utifrån en individuell handlingsplan, något eller flera av insatserna nedan (det kan även tillkomma fler utifrån individernas behov). De organiseras som gruppaktiviteter i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar, praktiska moment samt
individuellt stöd.
- Kartläggning, kompetensinventering
- Svenska
- Engelska
- Arbetslivsorientering, individuella samtal och gruppsamtal om vägen
till studier eller arbete
- Yrkessvenska, individuellt efter språknivå och yrke (interaktiva
program, samtalsgrupper, uttalsträning etc)
- Validering av generella och/eller yrkesspecifika kompetenser
- Träffa och få information av fackliga representanter
- Stöd i kontakter med arbetsgivare (matchning)
- Stöd i ansökan till utbildning
- Kompletterande yrkeskurser
- Kunskap och samtal om jämställdhetsfrågor, reflektera över egna val
- Arbetsplatsbesök, praktik
- personlig introduktion och handledning på arbetsplatsen
- Arbetsplatsförlagd utbildning, eventuellt med yrkessvenska parallellt
mm
- Självstärkande verksamheter
- Kulturaktiviteter
- Nätverksbyggande aktiviteter bl a lokalt föreningsliv

I några av delprojekten kommer finnas ett mer tydligt fokus på att söka upp och hitta vägar för personer som hamnat i destruktiva miljöer. I de fallen samarbetar delprojektet med organisationer med inriktning för de specifika individerna såsom kvinnojouren, RF-SISU, RFSL

Projektet har nationella och lokala samverkanspartners som har olika roller i att bidra till att målgruppen kommer närmare ett arbete eller studier. De bidrar även till att ge samhällsinformation, kontaktnät och ett välkomnande till Sverige och den ort de
befinner sig på.
ABF har erfarenhet av att genomföra ESF-projekt både regionalt, nationellt och transnationellt