2023/00053 - Care - Women and Competence

Diarienummer:
2023/00053
Namn:
Care - Women and Competence
Projektnummer:
2023/00053
Projektägare:
Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, Internationella Kvinnoföreningen i Malmö
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2023-03-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 267 504
Beviljat ESF-stöd:
1 267 504
Kontaktperson:
Tatjana Ristovski
E-post:
tatjana.ristovski@ikf.se
Stödmottagare postnr:
21133
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet genomförs av Internationella Kvinnoföreningen i Malmö i samverkan med en ändamålsenlig konstellation av aktörer från näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. Syftet är att genomföra insatser som kan bidra till att 60 arbetslösa ukrainska kvinnor i projektet, som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv, ska kunna stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

I projektet kommer de medverkande kvinnorna att erbjudas ett brett utbud av olika insatser. Det handlar om skräddarsydda nätverk med företag, snabba korta yrkesinriktade utbildningar samt effektiva arbetsförberedande insatser i sammanhang och miljöer som präglas av gemenskap, nätverk och lyhördhet för kvinnornas behov. Insatser som tar sin utgångspunkt i att merparten kvinnor är högutbildade och yrkeserfarna.

Kvinnorna får i projektet kontaktytor gentemot arbetsgivare som omfattar yrken och anställningsmöjligheter som motsvarar kvinnornas utbildningsnivå, kvalifikationer och yrkeserfarenhet. En matchning kommer att ske med såväl de breda arbetsgivarenätverk som specifika kontaktytor med arbetsgivare IKF har utvecklat. En tyngdpunkt kommer att ligga på matchning gentemot tjänster hos följande arbetsgivare: IKEA (med möjlighet till internutbildning för ingenjörer). Wolt (som för närvarande etablerar en större verksamhet i Malmö utifrån sociala hållbarhetsperspektiv), Skellefteå kommun (rekryteringsbehov till vård & omsorg och förskola), Northvold (med ett intensivt rekryteringsbehov till tjänster inom olika yrkesområden) samt Malmö stad (rekryteringsbehov till vård & omsorg och förskola).

En viktig fråga under genomförandet blir hur insatser kan/bör utformas för att öka kvinnornas motivation och förmåga att flytta till de arbetsgivare i norra Sverige som har möjlighet att erbjuda en del av kvinnorna adekvata jobbmöjligheter. I dessa delar av genomförandet kommer projektet att arbeta med frågor som rör hur projektet kan bidra till en större rörlighet på arbetsmarknaden, både geografiskt och över branscher, som kommer behövas i framtiden och hur internutbildningar och korta förberedande yrkescirklar kan underlätta mellanregionala förflyttningar.

Projektet genomförs under perioden mars-september 2023.