2023/00041 - Care - HelloLilly

Diarienummer:
2023/00041
Namn:
Care - HelloLilly
Projektnummer:
2023/00041
Projektägare:
HelloLilly AB, HelloLilly Stockholm
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2023-02-20 - 2023-09-30
Total projektbudget:
7 126 558
Beviljat ESF-stöd:
7 126 558
Kontaktperson:
Rikard Westerlund
E-post:
rikard@hellolilly.se
Stödmottagare postnr:
11550
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari föra året, har ca 40 000 personer i åldrarna 18-64 år flytt till Sverige. Det är personer med olika kompetens- och utbildningsbakgrund. Den information som de ukrainska flyktingarna fått från Migrationsverket är att de i första hand förväntas försörja sig själva. Något som många av dessa personer gemensamt uttryckt är att det är svårt att komma till ett nytt land och utan desto mer information kunna söka självförsörjning. De saknar ofta socialt nätverk, eventuellt ekonomiska förutsättningar, har språkbarriärer och bristande information och kunskap om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. En stor av del av dessa personer står helt utan stöd, deltar inte i arbetsmarknadspolitiska insatser eller i andra Care-projekt trots arbetslöshetssituationen.

Att som företag kunna bidra och hjälpa personer som flytt från kriget i Ukraina, var något som HelloLilly dagarna efter invasionen i februari förra året valde att prioritera. Som ett första steg startade vi en insamling via UNICEF och samlade in pengar till detta ändamål. Under året har tankarna på hur vi ytterligare kan hjälpa till grott och när vi noterade denna utlysning insåg vi att här har vi en stor möjlighet att hjälpa till och bidra, helt frånkopplat vårt uppdrag med Arbetsförmedlingen. Med stöd från ESF kan vi erbjuda insatser till ukrainska flyktningar som kommit till Sverige och som inte ännu inte utgör underlag på en marknad genom att exempelvis delta i arbetsmarknadspolitiska insatser eller deltar i andra Care-projekt.

Vi har en etablerad metod för att nå målgruppen, säkra deltagande i våra insatser och öka den sociala delaktigheten hos dessa personer. HelloLilly har ett av Sveriges största företagskonton på TikTok och har skapat en "community" på sociala medier för personer som söker nytt jobb eller vill påbörja en utbildning. Genom analys i våra sociala media-kanaler har vi identifierat över 6000 TikTok-användare och 18 000 Meta-användare i Sverige som använder ukrainska som första språk. Vi har redan fått intresseanmälningar och kontakt med många personer som flytt från kriget i Ukraina och vill börja arbeta i Sverige och är redo att etablera kontakt med flera och erbjuda våra insatser inom ramen för projektet.

HelloLilly har sedan starten fokuserat på att bygga upp ett brett arbetsgivarnätverk, för att kunna matcha arbetssökande personer till lediga arbeten. Vi har förnärvarande över 2000 arbetsgivare runt hela Sverige i vårt arbetsgivarnätverk, som vi kontinuerligt har avstämningar med, matchar arbetssökande personer till och får kännedom om nya rekryteringsbehov. Vi har redan fått förfrågningar från flera arbetsgivare runt hela Sverige som vill bidra och hjälpa just målgruppen ukrainska flyktningar. Vi anordnade i dagarna en rekryteringsträff i Stockholm till vilken vi har bjudit in flera arbetsgivare och där 91 ukrainska flyktingar deltog, träffade arbetsgivare och genomförde intervjuer.

Våra tre primära mål under projektet är att 1) säkra deltagande till 200 kvinnor och 200 män från målgruppen 2) säkerställa en mätbar stegförflyttning och ett socialt deltagande hos samtliga av dessa 400 personer och 3) att 100 av personer ska påbörja arbete eller studier under projektets gång. Alla deltagare skall kunna vara delaktiga fullt ut, utifrån sina egna förutsättningar och projektet ska uppnå? ett bra bemötande genom att säkerställa en tillgänglig verksamhet, tillgänglig information och kommunikation samt tillgänglighetsanpassade lokaler.

Under analys- och planeringsfasen kommer vi upprätta en tydlig plan för hur vi mäter och följer upp stegförflyttningen för respektive individ samt övergripande för projektet. Planen kommer att uppdateras under analys- och planeringsfasen men består i huvudsak av följande steg för vilka vi kommer upprätta specifika delmål, där vi kommer målsätta och följa upp varje indikator totalt men även utifrån vår jämställdshets- och tillgänglighetsanalys - fördelat per kvinnor och män där vi säkerställer tillgänglighet och icke-diskriminering genom att erbjuda individanpassade insatser med möjlighet att delta såväl på distans som fysiskt i våra lokaler.

Insatserna i projektet består främst av kartläggning, karriärvägledning, individuella samtal med en av våra studie- och yrkesvägledare, coachande möten med en av våra handledare, motiverande samtal, framtagande av relevant CV och ansökningshandlingar, validering av studie- och yrkeskompetens, intervjuträning och matchning med arbetsgivare för arbete eller praktik samt ansökningar till studier och med utgångspunkt i vår jämställdshetsanalys tillhandahålla utbildningar inom jämställdhet.

Med stöd från ESF kan vi erbjuda insatser till ukrainska flyktingar som kommit till Sverige och som inte ännu inte utgör underlag på en marknad genom att exempelvis delta i arbetsmarknadspolitiska insatser eller deltar i andra Care-projekt och därmed bidra till utlysningens förväntade effekter.

Projektet Care HelloLilly kommer vara fullständigt stödfinansierat, kommer inte att generera intäkter till HelloLilly och kommer inte att bidra till konkurrensfördel på någon befintlig marknad.