2022/00582 - Care - Vårdintegration

Projektnummer:
2022/00582
Projektägare:
Sopiahemmet högskola, ideell förening, Sophiahemmet Högskola
Namn:
Care - Vårdintegration
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2023-01-02 - 2023-09-30
Total projektbudget:
13 670 137
Beviljat ESF-stöd:
13 670 137
Kontaktperson:
Helena Lindgren
E-post:
helena.lindgren@shh.se
Stödmottagare postnr:
11486
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.3
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

BAKGRUND OCH TIDIGARE ERFARENHETER
Sedan den 24 februari 2022 då Ukraina anfölls av Ryssland har närmare 50 000 personer sökt skydd i Sverige och omfattas av
massflyktsdirektivet. Många av dessa personer har kompetenser som det råder brist på inom det svenska hälso- och
sjukvårdssystemet. För att få svensk legitimation finns ett regelverk där sjuksköterskor och läkare med legitimation utanför EU/
EES behöver kunna svenska, genomföra ett kunskapsprov och komplettera med praktisk tjänstgöring. Redan innan denna
process är genomförd finns dock en rad uppgifter i hälso- och sjukvården som personer med utländsk utbildning kan bidra med.
Genom att korta processen för att dessa personer ska kunna anställas kommer det att katalysera integrationsprocessen, leda till
försörjningsmöjligheter och samtidigt bidra till vårdsektorn. I Sverige råder även brist på vårdpersonal med lägre utbildning, den
utbildningsnivå där arbetsgivare anställer personer med undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning. Det ökade behovet av
anställda är ungefär lika stor i kommuner som i regioner, runt en procent per år. Inom kommunernas socialtjänst är behoven
störst, vilket hänger ihop med utvecklingen av befolkningsgrupperna. I ett längre tidsperspektiv kvarstår problemet med
arbetskraftsbrist, särskilt då jobben i välfärden kräver rätt kompetens i kombination med utbildningskrav. Syftet med det
föreslagna projektet är att ta tillvara den kompetens som personer med vårdlegitimationsyrken från Ukraina besitter genom att
förkorta tiden för att nå arbete, utbildning, social delaktighet och egen försörjning.
Sophiahemmet har under flera års tid projektlett introduktionsprogram för hundratals nyanlända läkare och sjuksköterskor med
utbildning och yrkeserfarenhet från en rad länder utanför EU/EES-området. Det har lett till en väsentligen kortad tid för dessa
personer att integreras på arbetsmarknaden. Hösten 2022 startade Sophiahemmet ett introduktionsprogram för 44 läkare och
sjuksköterskor som flytt den Ukrainska invasionen. Detta pilotprogram slutförs i december 2022 och preliminära resultat från
halvtidsutvärdering visar att programmet varit mycket uppskattat av såväl arbetsgivare som deltagare. Under 2022 har vi
etablerat ett regionalt och nationellt nätverk med vårdgivare i en majoritet av Sveriges regioner. Det nätverket tillkom då det
visade sig att en relativt stor andel av deltagarna är bosatta på andra orter än Stockholm och kunde genom nätverket
genomföra praktikdelen i närheten av sin boendeort.
PROJEKTINSATS 2023
Sophiahemmet planerar att genomföra ett introduktionsprogram för 100 deltagare under 2023. Målgruppen är personer som
vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet och har ukrainsk utbildning som sjuksköterska och läkare. Programmet riktar sig
även till andra grupper inom hälso- och sjukvården, såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnmorskor, dietister och
psykologer. Programmet är på högskolenivå och innefattar praktisk och teoretisk utbildning på engelska parallellt med
undervisning i svenska språket och kompletteras med arbetsmarknadsintroduktion.
ANALYS- OCH PLANERINGSFAS
Fokusområden:
- identifiera och rekrytera 100 läkare, sjuksköterskor, barnmorskor från Ukraina genom olika nätverk, kommunikations- och
marknadsinsatser
- utvärdera den Ukrainska utbildningens innehåll i förhållande till motsvarande svensk utbildning och göra en gapanalys
- validera ukrainska utbildningsintyg
- värdera språkförmåga på engelska och svenska
- kartlägga vilka specialistinriktningar som är representerade
- utveckla utbildningsinnehåll och lärplattform tillsammans med högskolans medarbetare och representanter från målgruppen
- bilda en styrgrupp med samverkanspartners för styrning och uppföljning Att etablera kontakt med arbetsgivare
- utfärda hälsointyg och erbjuda vaccination för de som behöver (obligatorisk för praktik inom vården)
- bilda en styrgrupp med samverkanspartners för kontinuerlig styrning och uppföljning
GENOMFÖRANDEFAS
1) Utbildning och examination på högskolenivå inom följande områden
- Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
- Författningar och styrdokument
- Humanistisk människosyn och personcentrerad vård
- Jämlik vård
- Vårdetik
- Patientsäkerhet
- Yrkesroll och professionella förhållningssätt teamsamverkan
- Kulturkompetent vård
- Evidensbaserad vård
- Akademiskt- och vårdspråk
- Socialstyrelsens riktlinjer avseende svensk legitimation som sjuksköterska och läkare och kompletterande utbildningar
2) Språkutbildning
3) Praktik
4) Arbetsmarknadsintroduktion
UTVÄRDERINGSFAS
Genom kursvärderingar, enkätundersökningar och intervjuer med deltagare och arbetsgivare kommer följande mål att
utvärderas:
Att minst 90 % av deltagarna klarar programmets kunskapsprov för att erhålla kursintyg
Att minst 90 % av deltagarna matchas med arbetsgivare inom sitt specialistområde
Att minst 50 % av deltagarna erbjuds arbete inom vården efter avslutad utbildning
Att minst 80% av deltagarna går vidare till andra kompletterande utbildningar inom språk- och eller vårdområdet
Att minst 80 % av deltagarna har tillgång till en mentor
Att projektet bidrar till utökat nätverk och förståelse för den svenska hälso- och sjukvården
Detta projekt har stora förutsättningar att korta processen för Ukrainsk vårdpersonal att integreras i svenska hälso- och sjukvård
och omsorg och därigenom få egen försörjning. Den har också stor potential att etableras som en permanent insats där
deltagare med legitimationsutbildning från andra länder utanför EU/EES kan få en skräddarsydd kompletteringsutbildning för att
snabbare etablera sig inom det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, få ett arbete eller påbörja en utbildning, känna social
delaktighet och närma sig egen försörjning.