2022/00564 - Care - Ukraina

Diarienummer:
2022/00564
Namn:
Care - Ukraina
Projektnummer:
2022/00564
Projektägare:
MO&RE ideell förening, MO&RE
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2022-12-15 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 942 922
Beviljat ESF-stöd:
1 942 922
Kontaktperson:
Hannes Nordgren
E-post:
hannes.nordgren@lavigruppen.se
Stödmottagare postnr:
70369
Programområde:
Care
Specifikt mål:
5.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Den 20 februari invaderade Ryssland Ukraina med följd att en stor del av den ukrainska befolkningen är på flykt. Uppskattningsvis 7 miljoner människor flyr inom landet och något fler har flytt utanför landets gränser. Fram till och med september 2022 har 45 292 ukrainska medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet kommit till Sverige, 28 591 kvinnor och 16 701 män. Av dessa befinner sig 992 personer i Örebro län varav 504 är mellan 20 och 64 år och ca 2/3 kvinnor och 1/3 män.

Idag finns det ca 500 ukrainska medborgare i arbetsför ålder i Örebro län som omfattas av massflyktsdirektivet. De som har haft en närhet till arbetsmarknaden har i många fall fått olika typer av sysselsättning/anställning och en del är inskrivna hos arbetsförmedlingen och söker aktivt arbete men har av olika skäl svårt att komma ut på arbetsmarknaden. I dagsläget slussas dessa individer inte in i insatser som Arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha vilket gör det svårt för dem att hitta vägar ut på arbetsmarknaden. Det är också en stor andel personer som varken är i anställning eller inskrivna hos arbetsförmedlingen men som önskar vägar för att närma sig samhället och arbete. Gruppen har heller inte tillgång till undervisning i svenska språket i det ordinarie utbildningssystemet

En nyanländ flykting möter många utmaningar i strävan att närma sig en anställning. Språket är den fösta delen, men för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden behövs även kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar i det land man befinner sig, vilka kulturella förväntningar som finns på den som söker arbete, hur ansökningsprocessen ser ut och vilken dokumentation som ofta behövs för att vara kvalificerad. I detta är kartläggning och en eventuell validering vara viktiga pusselbitar. Ur ett tillgänglighetsperspektiv kan massflyktsdirektivet vara ett hinder eftersom personer som omfattas inte har tillgång till det gängse systemet när det gäller flera delar, t ex språkundervisning och validering. Den som har en eftergymnasial utbildning kan dock vända sig till Universitets- och högskolerådet för att få denna validerad. För att ge det stöd som behövs för att stötta individer som omfattas av massflyktsdirektivet behövs därmed nya vägar och insatser som kan ge det stöd som behövs just till denna målgrupp.

För att möta dessa deltagare har Studieförbundet Vuxenskolan, nedan kallad "SV Örebro" i samverkan med den ideella föreningen MO&RE tagit fram ett koncept kallad Ukraina Care där målet för deltagare på grupp- och individnivå gör en kompetensförflyttning genom våra samlade insatser inom ramen för språkkunskap, samhällsorientering, kartläggning av kompetens, eventuell validering, service och kommunikation.

SV Örebro samarbetar också med flera kommuner i länet med punktinsatser på SFI kompletterande svenska för analfabeter erbjuds med folkbildningens pedagogik. Insatserna har bidragit till att individer har gjort stegförflyttning som lett till jobb. I utvärdering av insatserna och dialog med samverkansparter syns de positiva effekterna av folkbildningens pedagogik för språksvaga individer. Arbetet sker i små grupper, med flerspråkiga cirkelledare som har erfarenhet av att lära sig svenska med annat modersmål. Med utgångspunkt från individernas erfarenheter och drivkrafter i undervisningen används olika metoder för att lära ut språket. Svensk grammatik kombineras med andra ämnen, t ex. vardagsnära samhällskunskap och arbetsmarknad och stort fokus läggs på att träna konversation.

Det finns en stor efterfrågan från målgruppen att lära sig svenska och få kunskaper om det svenska samhället för att integreras. När det kommer nya individer till länet som inte redan är i SV Örebros insatser, möts de upp i deras närområde och informeras om arbete. Migrationsverket och kommunerna berättar också om vilka insatser som erbjuds då de har god inblick i SV:s verksamhet.

Personalen i MO&RE arbetar sedan länge med stödjande, matchande och utbildande insatser för personer som står långt eller en bit från arbetsmarknaden med bakgrund hos Arbetsförmedlingens tjänster Stöd & Matchning, Rusta & Matcha samt rekryterande utbildningsinsatser med bland annat Örebro kommun.

I detta projekt kommer därmed deltagare som tar del av denna insats en samlad och bred grund att stå på med de kompetensförflyttande målen för att rustas mot jobb och studier.