2022/00562 - Care-KIAS

Diarienummer:
2022/00562
Namn:
Care-KIAS
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00562
Projektägare:
,
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2022-12-15 - 2023-09-30
Total projektbudget:
2 391 786
Beviljat ESF-stöd:
2 391 786
Kontaktperson:
E-post:
Stödmottagare postnr:
Stödmottagarens address:
Programområde:
Specifikt mål:
Interventionstyp:
0

Projektet Care - KIAS, vänder sig till Ukrainska kvinnor som flytt på grund av kriget i Ukraina och som omfattas av EU:s
massflyktsdirektiv.

Många i målgruppen har en god utbildningsbakgrund och borde kunna bidra med sin kompetens på den
svenska arbetsmarknaden. Utan kontaktnät och med begränsade kunskaper i svenska blir det svårt att på egen hand hitta vägar
ut till arbete, studier eller eget företagande.

Projektidén som har sin grund i den ideella verksamheten "KIAS - stick och virkgrupp" syftar till att ge stöd ut till arbete och egen
försörjning, skapa bättre sociala sammanhang för deltagarna och ge stöd under hela processen i att söka, finns, få och behålla
arbete och egen försörjning.

Stiftelsen Activa har lång erfarenhet av att jobba med målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och erfarenhet och
kunskap av att arbeta med den evidensbaserade metoden Supported Employment.

Under projekttiden kommer deltagarna ges stöd i att finna en väg till arbete och egen försörjning, individuellt anpassat socialt
stöd och en möjlighet att bygga upp sociala nätverk. Activa kommer utöver individuellt anpassat stöd också ge stöd i form av
Arbetsmarknadskunskap, utbildning i horisontella principer och utbildning i svenska språket.

Arbete kommer också att rikta in sig på arbetsgivare i syfte att få dem att se målgruppens kompetens och hur denna kan nyttjas
i arbetsgivarens kommande rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov. Även här är kunskap, information och utbildning i
jämställdhets- jämlikhets- och tillgänglighetsfrågor viktiga.

Målsättningen med projektet är att fler kvinnor i målgruppen ska närma sig arbetsmarknaden, få arbetet, påbörja utbildning eller
starta eget företag. Fler i målgruppen ska vid projektets avslut ha uppnått en högre grad av egen försörjning, må bättre och ha
fler sociala sammanhang