2022/00494 - Care för Ukraine

Diarienummer:
2022/00494
Namn:
Care för Ukraine
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00494
Projektägare:
Eskilstuna kommun, Integrations- och mottagningsenheten
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2022-12-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
9 242 811
Beviljat ESF-stöd:
9 242 811
Kontaktperson:
Helene Grapenhed
E-post:
helene.grapenhed@eskilstuna.se
Stödmottagare postnr:
63220
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Care för Ukraine riktar sig mot ukrainska flyktingar som anvisades till Eskilstuna av Migrationsverket enligt Massflyktsdirektivet och bedöms vara i behov av insatser för att komma i arbete och bli socialt delaktiga. Målet är arbete alternativt stegförflyttning mot ett arbete eller utbildning. Genom att delta i projektet ska målgruppen stärka sin ställning på den svenska arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete eller utbildning och på sikt bli självförsörjande.

Projektet kommer att delas in i tre faser: planerings-, genomförande- samt avslutningsfasen. Under planeringsfasen kommer en detaljerad plan för projektstyrning, framtagande av mål och delmål samt förväntad resultat göras. En riskanalys och åtgärdsplan vid eventuella avvikelser, självskattningsblankett samt tidsplan för projektets aktiviteter kommer att tas fram. Under den tiden pågår även rekrytering av deltagarna samt görs planering kring samarbete med interna och externa aktörer. Under genomförande fasen görs en detaljerad kartläggning och deltagarna har möjlighet att välja mellan dem 3 spåren som projektet erbjuder:
1. Undervisning i svenska i kombination med samhälls- och utbildningsinformation. Hit hänvisas deltagarna som har ett stort behov av att utveckla det svenska språket. Med tanke på att de flesta ukrainska flyktingar är högskoleutbildade behövs det intensiva kurser i svenska i kombination med samhällsorientering. Deltagarna kommer att få information kring olika utbildningar som man kan ta del av.
2. Arbetsmarknadskunskaps- och jobbspåret. Det spåret kommer att bestå av två delar: teoretisk arbetsmarknadskunskap samt jobbsökeriaktiviteter så som att skriva ansökningshandlingar, hjälp med att validera utländsk utbildning, bedömning av kompetens, praktik, komplettering av yrkeskunskaper mm. Projektet kommer att ha en stark arbetsmarknadsinriktning genom studiebesök till olika potentiella arbetsgivare, jobbskuggning, stöd till både ukrainska flyktingar och arbetsgivaren via jobbcoacher. Här ska deltagarna få även information kring entreprenörskap via Entreprenörsskolan men med mer språkstöd och vägledning. En stor del av det spåret blir att fortsätta skapa dialog med det privata näringslivet och offentliga verksamheter.
3. Hälsospåret. Här lyfts fram arbetsmarknads krav på fysisk och psykisk hälsa. Det finns stora utmaningar att fånga upp de flyktingar som behöver insatser för sina traumatiska upplevelser av kriget i Ukraina. En uppsökande verksamhet kommer att startas och aktivt boendestödsarbete kommer att bedrivas för att nå även dem flyktingar som av olika anledningar inte är aktiva. Asyl- och Migranthälsan i Sörmland kommer att kopplas på. Även det civila samhället och föreningslivet kommer att kopplas in och de som går det spåret kommer att matchas med olika kultur- och idrottsföreningar utifrån deras intressen. Föreningsmatchning bidrar till en möjlighet till att bli en del av ett etablerat socialt nätverk som stärker utlandsföddas ställning i det svenska samhället.

Externa samarbetspartner: Arbetsförmedling, Asyl- och migranthälsa Region Sörmland, en ideell förening Systers in Business i Eskilstuna, NyföretagarCentrum i Eskilstuna, Learn and Do för Ukraine - en grupp av etablerade företag i Sörmland, RS-Sisu Sörmland - idrottsrörelsens studieförbund.

Interna samarbetspartner: Barn- och utbildningsförvaltning samt Vård- och omsorgsförvaltning i Eskilstuna kommer att involveras i projektet, då det finns personalbrist inom vården och barnomsorgen i Sörmland.
Även Kompetensgallerian kommer att vara involverad i projektet med tanke på att det finns behov av att få ut information kring olika utbildningar som finns.

Förväntade resultat av projektet är att:
- Fler kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflyttar sig närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.
- Att andelen kvinnor och män som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv och får ett arbete ökar.
- Att deltagare ur målgruppen genomför, påbörjar eller tar steg närmare utbildning.
- Att upplevelsen av social delaktighet ökar hos målgruppen.
- Att deltagare i projekten gjort stegförflyttning mot egen försörjning.