2022/00442 - Care in Change

Projektnummer:
2022/00442
Projektägare:
Help in Change, Help in Change
Namn:
Care in Change
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
110
Projektperiod:
2022-11-21 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 071 300
Beviljat ESF-stöd:
3 071 300
Kontaktperson:
Ekaterina Pchelnikova
E-post:
ekaterina@helpinchange.org
Stödmottagare postnr:
18444
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland ett anfallskrig mot Ukraina. Detta har medfört att cirka 6,6 miljoner ukrainare har tvingats fly till Europa (enligt UNCHR:s senaste rapport Flash Update #26). Av dessa har 60 000 personer sökt skydd i Sverige (Migrationsverkets statistikuppgifter) och en tredjedel, cirka 20 000 personer, befinner sig för närvarande i Stockholms län.

Människor som kommit från Ukraina har i genomsnitt hög utbildningsnivå. Trots det är det få ukrainare som hittills fått ett arbete i Sverige. De som har lyckats skaffa sig ett jobb är ofta överkvalificerade för den roll de fått i Sverige. Å andra sidan är det personalbrist i Sverige inom många högkvalificerade yrken såsom lärare, läkare, sjuksköterskor, barnmorskor eller poliser. Till följd av pandemin har dessutom hotell- och restaurangbranschen tappat en stor del av sin personalstyrka och haft svårt att rekrytera eftersom tidigare personal har vidareutbildat sig och lämnat branschen. Sammanfattningsvis finns det ett stort behov av arbetskraft, inte minst i Stockholm, och ukrainska flyktingar har goda förutsättningar för att fylla de behov som finns.

Help in Change bildades i mars 2022 som ett horisontellt nätverk mellan individer som ville vara med och hjälpa ukrainska flyktingar i Sverige. Vårt arbete började med humanitära insatser. Under våren har våra volontärer haft nära kontakt med direktivflyktingarna, eftersom vi befann oss där de också befann sig: utanför Migrationsverkets lokaler, vid korttidsboenden osv. Så småningom insåg vi dock att våra volontärers språkkunskaper och liknande kulturell bakgrund kan göra större nytta i integrationsarbetet. Vi beslutade därför att inrikta oss på att stötta ukrainare i deras resa mot att bli en del av det svenska samhället. Vi har genomfört integrationsinsatser såsom CV-workshops, språkkurser och aktiviteter med fokus på välbefinnande. Nu när ett halvår har gått sedan krigets början ser vi att det fortsatt finns utmaningar för ukrainarnas integration i Sverige och att Help in Change kan fylla en viktig funktion här. Vi vill därför fördjupa vår verksamhet med fokus på integrationsarbete och ha möjlighet att bedriva våra aktiviteter på ett mer permanent basis och det är därför vi ansöker om ESF-rådets stöd.

Vi bedömer att jobb är en nyckelfaktor för integration. Projektet handlar därför om att hjälpa ukrainska flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi anser samtidigt att psykologiskt stöd, skapande av kontaktnätverk och språkinlärning bidrar till stegförflyttning och inkludering.

Under genomförandefasen är vårt syfte att hjälpa individer att bli självständiga på den svenska arbetsmarknaden eller komma en bit på vägen. Vi har fem mål:
1. öka deltagarnas förutsättningar att hitta ett arbete
2. stärka deltagarnas språkkunskaper (svenska och engelska)
3. öka deltagarnas förståelse för det svenska samhället
4. stärka deltagarnas kontaktnät, inklusive med majoritetssamhället
5. höja deltagarnas välbefinnande

Under genomförandefasen planerar vi att driva en Care and Change House. Care and Change House är vår vision för en framgångsrik integration på den svenska arbetsmarknaden. Vi föreställer oss ett hus som består av fyra “rum": reception/helpdesk, mentorskap, språkundervisning och integrationsprogrammet.

Helpdesken kommer att finnas fysiskt i den lokal som vi planerar att hyra. Där kommer besökaren att få hjälp av erfarna volontärer som vet hur saker och ting fungerar i Sverige. Som stöd för sitt arbete har Helpdesken Help in Change-hemsida, chattrobot, våra kanaler i sociala medier med användbar information och volontärer knutna till organisationen. Med denna aktivitet avser vi att uppnå mål 1, 3, 4 och 5.

Utöver fysisk närvaro erbjuder vi deltagande i vårt mentorskapsprogram. Programmets samordnare tar emot ansökningar och matchar nyanlända med etablerade ukrainsk- och rysktalande stockholmare. De ukrainare som kan konversera på svenska eller engelska kan komma att matchas med engelsk- och svensktalande mentorer. Med denna aktivitet avser vi att uppnå mål 1, 2, 3, 4 och 5.

I Care and Change House kommer deltagarna även att ha möjlighet att anmäla sig till kurser i svenska eller engelska. Språket är nyckeln för etablering på arbetsmarknaden, och behovet är skriande till följd av att ukrainare inte har tillgång till SFI. Med goda språkkunskaper blir de en tillgång för den svenska arbetsmarknaden. Med denna aktivitet avser vi att uppnå mål 1, 2 och 4.

Slutligen kommer deltagarna ha tillgång till vårt integrationsprogram. Integrationsprogrammet kommer att bestå av en serie aktiviteter som alla har ett gemensamt mål: att hjälpa deltagarna att självständigt navigera på den svenska arbetsmarknaden och få nödvändiga verktyg för att göra sig attraktiva för svenska arbetsgivare. Med denna aktivitet avser vi att uppnå mål 1, 2, 3, 4 och 5.
Integrationsprogrammet kommer att bestå av fyra olika sorts aktiviteter:

- föreläsning i utvalt ämne med Q&A session (max 4 timmar)
- workshop med samma talare som höll i föreläsningen
- studiebesök
- meet up

Utöver de nämnda fyra "rummen" planerar vi även att bedriva påverkansarbete. Vi vill vara tydliga med vilka politiska beslut som behövs för att ukrainare som inte har möjlighet att återvända ska kunna integrera sig i det svenska samhället. Det handlar bland annat om tillgång till SFI, till yrkes- och universitetsutbildningar och hur deras migrationsstatus behöver förändras framöver. Med denna aktivitet avser vi att uppnå mål 1.

Vår metod är att ha ett sammanhängande program för våra deltagare. Målet är att så många som möjligt "besöker" alla rum i vårt hus och med vårt stöd tar tillbaka kontrollen över sina liv. Våra deltagare kommer att ta del av handfasta kunskaper (som språk, färdigheter inom CV-skrivande, samhällsinformation) och en rad soft skills genom kontakt med sin mentor, nätverksbyggande och aktiviteter med fokus på välbefinnande. Genom vårt stöd kommer deltagarna att få mer självförtroende och kommer att lära sig att navigera i det svenska samhället på egen hand, vilket är en förutsättning för lyckad integration på arbetsmarknaden.

En viktig del av vår metod är att se till att integrera de horisontella principerna (jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering) i alla faser: planering, genomförande, uppföljning och utvärdering. Vi kommer att genomföra personalutbildning i syfte att höja kunskaper om de horisontella principerna så att vår personal därefter kan tillämpa dessa kunskaper på arbetet i projektet. Vi kommer även att kontinuerligt följa upp pågående aktiviteter utifrån de horisontella principerna och åtgärda eventuella utmaningar.

Målgruppen för detta projekt är individer som kommit till Sverige till följd av Rysslands krig mot Ukraina och fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Målgruppen består till stor del av kvinnor eftersom det bara är vissa kategorier av män som får lämna landet. En icke obetydlig andel i målgruppen är äldre som antingen kommit med sina anhöriga i arbetsför ålder eller på egen hand. Majoriteten av dessa människor hade aldrig varit i Sverige förut, det finns även de som aldrig varit utomlands förut. Det är väldigt mycket nytt för dem i Sverige och de behöver hjälp med att orientera sig här. Detta särskilt då deras liv har vänts upp och ner till följd av invasionen.

Vi ser framför oss att deltagarna i projektet kommer att stärka sina språkkunskaper, kunskaper om Sverige och den svenska arbetsmarknaden, att de utökat sitt närverk och att deras välbefinnande och känsla av inkludering ökar. På organisationsnivå ser vi fram emot att arbetsgivare får tillgång till attraktiv arbetskraft och att politiken påverkas så att ukrainare får bättre förutsättningar för integration. På projektnivå planerar vi att skaffa oss nya erfarenheter och utveckla vår metod så att även andra organisationer kan använda den i framtiden.

I vårt projekt har vi ett antal indikatorer som kommer att visa om vi uppnår våra mål. Dessa indikatorer är:

- Minst 300 besökare av informationscentret under projektets gång, varav minst 70 % är kvinnor.
- Minst 50 deltagare har avslutat språkkurserna, varav minst 70 % är kvinnor.
- Minst 50 % uppger att språkundervisningen har ökat deras chanser att få ett arbete.
- Minst 40 personer tar del av delar eller hela integrationsprogrammet, varav minst 70 % är kvinnor.
- Minst 50 % av deltagarna i integrationsprogrammets aktiviteter uppger att de har stärkt sin ställning på arbetsmarknaden och att de har bättre kunskaper om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering på arbetsmarknaden.
- Minst 50 deltagare ur målgruppen i mentorskapsprogrammet.
- Medianvärde på 1 000 personer som tar del av vårt budskap på Facebook.
- Minst 3 debattartiklar/intevjuer/reportage om ukrainarnas situation i Sverige där Help in Change medverkar.

Help in Change styrelse besitter en rad kunskaper och erfarenheter relevanta för det aktuella projektet. Styrelseledamöterna har erfarenhet av projektbaserat arbete inom den ideella sektorn, av rekrytering och HR-frågor, juridik inklusive GDPR, ekonomi och eget företagande. I vårt team har vi även en designer, content creators, SoMe-specialister, marknadsföringsansvarig och sales manager. Våra språklärare har professionella yrkeskunskaper och erfarenhet inom undervisning.

Efter dessa 7 månader har vi lyckats skapa en sammansvetsad arbetsgrupp. Vi utgår från målgruppens behov och jobbar med individuella förutsättningar och ser det som en av våra styrkor. På så sätt upprätthåller vi horisontella kontakter och människor som har tagit emot vår hjälp kommer ofta tillbaka för att jobba med oss som volontärer och hjälpa andra. På bara ett halvår har vårt team genomfört otroligt mycket. Vi byggde upp en fungerande organisation från grunden och har nu en verksamhet med flera inriktningar (informationsstöd, mentorskap, språkundervisning osv.). Det ger oss trygghet i att vi klarar av att genomföra och administrera detta projekt.