2022/00441 - Care växtkraft i generationer

Diarienummer:
2022/00441
Namn:
Care växtkraft i generationer
Projektnummer:
2022/00441
Projektägare:
Emmaboda kommun, Kommunledningskontoret
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
4 935 858
Beviljat ESF-stöd:
4 935 858
Kontaktperson:
Ann-Christine Torgnyson
E-post:
ann-christine.torgnyson@emmaboda.se
Stödmottagare postnr:
36121
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

ESF-projektet ’CARE – Växtkraft i generationer’ är ett samverkansprojekt mellan Emmaboda kommun (initiativtagare och projektägare) och Nybro kommun. Projektet började den 20 juni 2022 och kommer att pågå till den 30 september 2023. Projektidén har bearbetats i ett underifrånperspektiv, i nära samarbete med företagsnätverk, ideell sektor och kommunala verksamheter som alla var engagerade i mottagande av målgruppen.

Maximal målgruppen uppskattas till 70 personer - 53 kvinnor och 17 män från Ukraina. Identifierade personer har fått uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige tack vare massflyktsdirektivet och har svårt att på egen hand att komma in på svensk arbetsmarknad och i sociala nätverk. Projektets analys- och planeringsfas bestod av en grundlig omvärldsanalys, research och informationsinsamling av vad som erbjuds och vad som krävs i myndighetskontakter. Flerspråkig kompetenskartläggning av målgruppen och matchning av enkätresultat med det lokala näringslivets behov ligger till grund för genomförandefasens tids- och aktivitetsplan.

Vi har testat en modell för matchning via konkreta case för att lära känna målgruppen och deras behov av lämpliga insatser. Denna fas har redan resulterat i anställningar hos lokala företag. Projektet har fått en stark förankring i Emmaboda och Nybro kommuner som tillsammans har arbetat fram metodik, projektets mål och indikatorer.

Projektets aktiviteter inom modulerna Hälsa, Arbete, Utbildning och Entreprenörskap innehåller aktiviteter för stegförflyttning till anställningsbarhet, matchning, men även kompetensutveckling och insatser som jobbväxling för de som redan har fått arbete.

För individen handlar det om social delaktighet, integrering, tillgång till sociala nätverk och i förlängning att få ett arbete som möjliggör egen försörjning.

För företag och organisationer handlar det på kort sikt om kompetensförsörjning genom matchning av personal. På lång sikt ökade möjligheter att skapa relationer för framtida internationalisering. Det innebär även samverkan och erfarenhetsutbyte för att underlätta anställning av utlandsfödd kompetens via företagsnätverken.

Jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling löper som en röd tråd genom projektets alla delar och insatser. Genom projektet ska människor som flytt från krigets Ukraina bidra till sin egen försörjning, bli social inkluderade och bidra till hållbar tillväxt - i generationer.