2022/00434 - CARE-etablering i Väst

Diarienummer:
2022/00434
Namn:
CARE-etablering i Väst
Projektnummer:
2022/00434
Projektägare:
Medborgarskolan Region Väst, Medborgarskolan Region Väst
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
210
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
3 724 872
Beviljat ESF-stöd:
3 724 872
Kontaktperson:
Josefine Palmqvist Schultz
E-post:
josefine.palmqvist.schultz@medborgarskolan.se
Stödmottagare postnr:
41301
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

CARE-etablering i Väst kommer att kombinera språkliga kompetenshöjande aktiviteter med matchningsinsatser utifrån metodiken Matchning från dag1 (MD1) på fyra orter i Västsverige: Göteborg, Kungsbacka, Halmstad och Borås. Orterna är valda utifrån att Medborgarskolan Region Väst har pågående insatser mot ukrainska flyktingar på dessa orter och därmed kan skala upp och vidareutveckla dessa på ett tidseffektivt sätt.

Genom projektet ska 420 kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet genomgå ett program under 12 veckor där språkkurs och matchningsinsatser kombineras för att mynna ut i etablering på den svenska arbetsmarknaden. Projektet lägger stor vikt vid intern och extern samverkan och att säkra jämställdhetsintegrering i alla delar av projektet.

Tre starter av programmet planeras under genomförandefasen och på tre av orterna planeras därutöver för parallella grupper. Det första programmet startar i början av december 2022 (efter en inledande månad med analys- och planeringsfas). Utöver att bygga på evidens och tidigare erfarenheter från nationella socialfondsprojektet Jämställd etablering och verksamheter inom Medborgarskolan Region Väst har målgruppen fått komma med sin input av vad man behöver för att kunna etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detta material har legat till grund för utformningen av projektets insatser som lägger tyngdpunkt på intensiv språkträning och kvalitativ matchning. Deltagande i projektet är frivilligt och bygger på Medborgarskolans gynnsamma situation med att målgruppen aktivt söker sig till våra kurser för kvalitativ möjlighet att få stöd och stöttning.

Mål för deltagarna

90 procent av såväl de manliga som de kvinnliga deltagarna ska uppvisa en ökad egenskattad språklig kompetens i det svenska språket i slutet av programmet, i jämförelse med egenskattning i början av programmet

80 procent av såväl de manliga som de kvinnliga deltagarna ska uppvisa en egenskattad stegförflyttning mot den svenska arbetsmarknaden i slutet av programmet, i jämförelse med egenskattning i början av programmet

35 procent av såväl de manliga som de kvinnliga deltagarna ska avslutas mot arbete eller studier inom ramen för projektets programperiod om 12 veckor.

Mål för organisationen

Bidra till en mer effektiv integration av de ukrainska flyktingarna på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Mål för projektet

Säkra genomförande av projektets styrdokument, d.v.s. projektansökan. Inklusive numerär och deltagarmål.

Utifrån 4U-modellen säkerställa ett tillgängligt, jämlikt och icke-diskriminerande deltagande.

I projektet kommer pedagoger och handledare/rekryterare att arbeta gemensamt under ledning av en projektledare som har övergripande ansvar för projektets måluppfyllelse och genomförande.

För att säkra ändamålsenligt genomförande i linje med projektansökan och bidra till lärande under projektet kommer CARE-etablering i Väst att anlita en extern utvärderare som kommer att ha särskilt ansvar för jämställdhetsintegrering och tillgänglighet.