2022/00431 - Care for U

Diarienummer:
2022/00431
Namn:
Care for U
Projektnummer:
2022/00431
Projektägare:
Arbetarnas Bildningsförbund, Arbetarnas Bildningsförbund, ABF förbundsexpedition
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1034
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
20 613 646
Beviljat ESF-stöd:
20 613 646
Kontaktperson:
Ellinor Aaby Olsson
E-post:
ellinor.aaby.olsson@abf.se
Stödmottagare postnr:
10130
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

ABF har lång erfarenhet av att arbeta med asylsökande. Sedan kriget bröt ut i Ukraina och människor tvingades fly har ABF-avdelningar runt om i landet välkomnat ett stort antal ukrainska flyktingar.

Verksamheten har främst inriktat sig på att de ukrainska flyktingarna ska få möjlighet att lära sig svenska och få samhällsinformation. Vi har då fångat upp att målgruppen är i behov av mer vägledning och kompetens för att kunna klara att ta ett arbete i Sverige.

Ett stort antal av de Ukrainska flyktingarna som kommit till Sverige vill arbeta, dock inte alla. En del vill så snabbt som möjligt kunna återvända till sitt hemland. Många är ensamkommande mödrar med barn. Men målgruppen är blandad med olika bakgrund, utbildning och arbetserfarenheter. Några är bra på engelska andra kan ingen engelska. Samtliga har upplevt flykt, de har traumatiska minnen men bearbetar dem på olika sätt.

Projektet ska bedrivas i sju ABF avdelningar och på flera orter/kommuner i respektive delprojekt. Avdelningarna är ABF Halland, ABF Södra Småland, ABF Örebro län, ABF Västmanland, ABF Huddinge, ABF Norra Stockholms län och ABF Norr (Norrbotten).

Projektets verksamhet bygger på ABFs långa erfarenhet av att skapa nätverk mellan organisationer och människor samt vårt idéprogram "Gör en annan värld möjlig". Projektets pedagogik utgår från folkbildningens metoder där lärandet utgår från individens kunskapsnivå och önskan om utveckling. Gruppen, där olika deltagare med olika erfarenheter, har en viktig roll i lärprocessen genom att gruppens deltagare tillsammans får erövra nya kunskaper. Det respektfulla samtalet skapar mening och sammanhang.

Deltagaren får, utifrån en individuell handlingsplan, något eller flera av insatserna nedan (det kan även tillkomma fler utifrån individernas behov). De organiseras som gruppaktiviteter i form av studiecirklar, kurser, föreläsningar, praktiska moment samt individuellt stöd.

- Kartläggning, kompetensinventering
- Svenska
- Engelska
- Arbetslivsorientering, individuella samtal och gruppsamtal om vägen
till studier eller arbete
- Yrkessvenska, individuellt efter språknivå och yrke (interaktiva
program, samtalsgrupper, uttalsträning etc)
- Validering av generella och/eller yrkesspecifika kompetenser
- Träffa och få information av fackliga representanter
- Stöd i kontakter med arbetsgivare (matchning)
- Stöd i ansökan till utbildning
- Kompletterande yrkeskurser
- Kunskap och samtal om jämställdhetsfrågor, reflektera över egna val
- Arbetsplatsbesök, praktik
- personlig introduktion och handledning på arbetsplatsen
- Arbetsplatsförlagd utbildning, eventuellt med yrkessvenska parallellt
mm
- Självstärkande verksamheter
- Kulturaktiviteter
- Nätverksbyggande aktiviteter bl a lokalt föreningsliv

Projektet har nationella och lokala samverkanspartners som har olika roller i att bidra till att målgruppen kommer närmare ett arbete eller studier. De bidrar även till att ge samhällsinformation, kontaktnät och ett välkomnande till Sverige och den ort de befinner sig på.

ABF har erfarenhet av att genomföra ESF-projekt både regionalt, nationellt och transnationellt.