2022/00397 - Care: Myllret Skåne-Ukraina

Diarienummer:
2022/00397
Namn:
Care: Myllret Skåne-Ukraina
Projektnummer:
2022/00397
Projektägare:
Fridhems folkhögskola, Fridhems folkhögskola i Svalöv
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2022-10-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
11 612 503
Beviljat ESF-stöd:
11 612 503
Kontaktperson:
Johan Kullberg
E-post:
johan@myllret.se
Stödmottagare postnr:
26822
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

I projektet Care: Myllret Skåne-Ukraina samverkar fem folkhögskolor i sydvästra Skåne och två studieförbund i Skåne och Blekinge för att ge 200 flyktingar från kriget i Ukraina det bästa folkbildningen har att erbjuda för att de alla ska hitta sin väg till arbete eller utbildning. Projektet söker helfinansiering på ca 12 Mkr från Svenska ESF-rådets första Care-utlysning. Syftet är att göra insatser för kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina, i syfte att dessa personer kan komma i arbete och bli socialt delaktiga.

Projektet drivs av Fridhems folkhögskola i Svalöv som en del av Myllret, en samverkansplattform kring livslångt lärande för ett gott och hållbart arbetsliv. Samverkansparterna är Skurups folkhögskola, Malmö folkhögskola, Albins folkhögskola i Landskrona, Sankta Maria folkhögskola i Malmö, Sensus Skåne-Blekinge och Studiefrämjandet Skåne-Blekinge. Dessa sju folkbildningsorganisationer har alla en mycket stor erfarheten av att ge flyktingar och nyanlända nya vägar framåt, och har alla sina upparbetade relationer med lokala samarbetsorganisationer, myndigheter och arbetsgivare. De ideella föreningarna Hållbar Utveckling Skåne och FN-förbundet Malmö med dess volontärsnätverk Support for Ukraine är engagerade i projektet och bidrar med kunskap och med nätverk av arbetsgivare respektive personer från Ukraina i Skåne.

Varje samverkanspart ansvarar för en deltagargrupp och utformar deltagarverksamhet på sitt sätt utifrån projektets ramar. Ramarna sätts gemensamt och omfattar blandat annat ESF:s horisontella principer om att aktivt arbeta med jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Projektet bygger på hjälpsam samverkan, där alla inblandade delar sina nätverk och kunskaper med varandra. Våra potentiella deltagare når vi genom nätverk som sammantaget når ut till tusentals personer från Ukraina i våra närområden.

Innehållet i verksamheten kan se olika ut i grupperna och anpassas efter individernas och gruppernas förutsättningar och behov. Genomgående innehåll är kartläggning av deltagarens förutsättningar, kunskaper och behov; undervisning i svenska, i hur det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden fungerar och i digitala verktyg; studiebesök, utflykter och sociala aktiviteter som ökar deltagarnas nätverk och stärker känslan av social delaktighet. Till detta kommer de tillval som samverkansparten kan erbjuda sina deltagare utifrån sin profil och sitt utbud, exempelvis yrkessvenska, engelska eller att leda studiecirklar.

Deltagarverksamheten hos samverkansparterna understöds av projektets gemensamma funktioner: två större rekryteringsevent, en podcast för kunskapsdelning mellan deltagare och gäster, en webinarieserie med gästande experter som är öppen för alla deltagare, en arbetsgivarnätverkskoordinator som kopplar samman arbetsgivare med deltagare samt central projektledning och projektadministation.

Projektet inleds 1 oktober 2022 med en månads analys- och planeringsfas. 1 nov 2023 börjar genomförandefasen med deltagarverksamhet och den pågår till 31 augusti 2023. Projektets avslutsfas är 1-30 september 2023.