2022/00393 - Care-Kramfors

Diarienummer:
2022/00393
Namn:
Care-Kramfors
Projektnummer:
2022/00393
Projektägare:
Kramfors kommun, Samhällsavdelningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2022-10-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
1 178 483
Beviljat ESF-stöd:
1 178 483
Kontaktperson:
Marcus Grönlund
E-post:
marcus.gronlund@kramfors.se
Stödmottagare postnr:
87280
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Utifrån ESF-rådets utlysning "Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet" ansöker Kramfors kommun om projektmedel för att arbeta med målgruppen i enlighet med programmets inriktning och innehåll.

Ukrainska medborgare som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux. Det påverkar deras möjligheter att bli socialt delaktiga i det svenska samhället samt att kvalificera sig på arbetsmarknaden.

Målgrupp är kvinnor och män från 18 år. Kramfors Kommun har tagit emot 72 flyktingar från Ukraina, varv ca 30 ingår i projektets målgrupp.
Målet med projektet är att deltagarna i högre grad ska uppleva social delaktighet och samtidigt göra en stegförflyttning mot utbildning eller arbete.

En av utmaningarna för målgruppens etablering i samhället och på arbetsmarknaden kan kopplas till de horisontella principerna. Det svenska samhällets värderingar om jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering kan ofta skilja sig jämfört med referensramar från andra länder och kulturer.

Det gör också att vi behöver bli bättre på att se och undanröja de hinder som målgruppen upplever när det gäller social delaktighet och möjligheterna till utbildning eller arbete.

Genom en aktiv satsning på kompetensförsörjning så bidrar projektet inte bara till en långsiktig hållbarhet, utan även den sociala och ekonomiska hållbarheten.

Projektet kommer att verka för att de horisontella principerna ska genomsyra aktiviteter/insatser och finnas med på dagordningen vid såväl möten med externa aktörer som interna projektmöten.