2022/00368 - Care - Mötesplats Framtid

Diarienummer:
2022/00368
Namn:
Care - Mötesplats Framtid
Projektnummer:
2022/00368
Projektägare:
Föreningen Framtidståget, Föreningen Framtidståget / projektavdelning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-05-10
Total projektbudget:
2 246 805
Beviljat ESF-stöd:
2 246 805
Kontaktperson:
Sebastian Sjöström
E-post:
projekt@framtidstaget.se
Stödmottagare postnr:
12653
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Målgruppen för projektet är kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet till följd av kriget i Ukraina. Målgruppen i projektet omfattar personer som fyllt 18 år. Projektet kommer att rikta sig främst till arbetslösa personer eller personer som befinner sig i anställning som inte motsvarar deras kompetenser och som vill stärka sin ställning på arbetsmarknad.

Detta projekt är en fortsättning av verksamhet som inleds av Föreningen Framtidståget i slutet av mars 2022 med syfte att hjälpa människor som hade flytt kriget i Ukraina att etablera sig snabbare i Sverige.

Sedan mars 2022 har minst 300 personer ur målgruppen tagit del av våra insatser. Under 2022 och 2023 planerar vi att fortsätta att arbeta med målgruppen och satsa på att hjälpa fler kvinnor och män som omfattas av massflyktsdirektivet att närma sig ett jobb eller utbildning i Sverige.

Projektets delmål kommer att vara:
1. att hjälpa målgruppen förbättra sina språkkunskaper i svenska och engelska för att kunna snabbare komma ut på arbetsmarknaden,
2. att öka målgruppens kunskaper om den svenska arbetsmarknaden, samt erbjuda matchande insatser,
3. att komplettera målgruppens yrkeskunskaper,
4. att erbjuda stöd till målgruppen för att kunna hantera traumatiska upplevelser efter kriget och underlätta etableringsprocess i ett nytt land, därtill minska risken för exploatering.

För att kunna uppfylla målen planerar vi att genomföra följande kurser / aktiviteter:
- arbetsmarknadssvenska och arbetsmarknadsengelska,
- arbetsmarknadsträffar i grupper,
- individuell vägledning och matchning till arbete,
- programmeringskurs,
- frisörkurs,
- samtalsstöd i grupper.

Förväntade resultat och effekter för projektet är att:
- minst 300 personer tar del av Framtidstågets insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden;
- minst 180 personer påbörjar och genomför utbildningar inom projektet;
- de flesta deltagarna uppger sig ha upplevt ökad social delaktighet;
- de flesta deltagare i projektet uppger sig ha gjort stegförflyttning mot egen försörjning;
- 70% av projektets deltagare övergår till arbete och självförsörjning alternativt uppger sig ha gjort stegförflyttning mot egen försörjning;

Målgruppen kommer delta i projektet både som deltagare, anställda och volontärer. Genom att erbjuda målgruppen en trygg och säker mötesplats, där de har fokus på sin framtid och att stärka sina möjligheter till egen försörjning- är vår vision att bidra till en mer hållbar och inkluderande samhällsutveckling.