information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00363 - Care - UPSC

Projektnummer:
2022/00363
Projektägare:
Beredskapslyftet, Ukrainian Professional Support Centre
Namn:
Care - UPSC
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1200
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
19 991 104
Beviljat ESF-stöd:
19 991 104
Kontaktperson:
Malin Crona
E-post:
malin.crona@beredskapslyftet.se
Stödmottagare postnr:
10390
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet syftar till att hjälpa ukrainare i arbete, utbildning eller närmare arbete genom direkta rekryteringar in i arbete eller genom utbildningar som höjer kompetensen.
Sedan den ryska invasionen i Ukraina inleddes har över 6 miljoner människor flytt från Ukraina (enligt UNHCR) och under perioden februari - maj kom nästan 40 000 personer från Ukraina till Sverige och registrerade sig hos Migrationsverket i enlighet med massdirektivet. Drygt 23 000 av dem var mellan 18-64 år (Migrationsverkets månadsrapport Inkomna ansökningar om asyl 2022).
Vi vet sen tidigare att det är svårt för många utrikesfödda att få arbete i Sverige. Detta beror bland annat på avsaknad av nätverk och kontakter samt bristande kunskaper i t ex svenska och engelska, eller en yrkeskompetens som är applicerbar på den svenska arbetsmarknaden. Det finns på samma gång många branscher i Sverige med personalbehov t ex IT och Vård. Efter covid-19 pandemin har Hotell/Restaurang börjat återhämta sig och har stor personalbrist då många lämnat yrket. Det finns även många arbetsgivare i norra Sverige som har stora rekryteringsbehov, både inom förnybar energisektor men även andra jobb som skapas till följd av nya företagsetableringar.
Många ukrainare som kommit till Sverige har en högre utbildning men talar av naturliga skäl ingen svenska och för många är även kunskaperna i engelska för låg för att kunna fungera som enda arbetsspråk. Ju längre tid en person stått utanför arbetsmarknaden desto svårare är det att få arbete.
Eftersom det är svårt för nyanlända i Sverige att komma i arbete krävs insatser både vad gäller information till målgruppen och kompetenshöjande aktiviteter. Det krävs också insatser för att de rekryterande företagen ska komma i kontakt och hitta de kandidater som inte ingår i deras eget nätverk eller kommer via deras vanliga rekryteringskanaler
Under analys-och planeringsfas kommer vi göra enkäter bland målgruppen samt sammanställa data vi redan har och även behoven från rekryterande arbetsgivares perspektiv. Målgruppen är ny på många sätt både vad gäller könsfördelning med 70% kvinnor, massflyktsdirektivets förutsättningar och den ovissa situationen i hemlandet. Resultaten och insikterna härifrån kring utmaningar och möjligheter kommer påverka våra inriktningar framåt och även arbetet med att integrera de horisontella principerna.
Under genomförandefasen kommer arbetet för att få ukrainare i arbete eller närmare arbete ske både via rekryteringar samt utbildningar och events. Projektets arbetsmetod innebär att vara öppen för arbetsmarknadens behov och ser var nya branscher som kan matcha ukrainarnas kompetens finns men även anpassa vårt arbete under året till konjunkturen, säsongerna och det som efterfrågas av arbetsgivarna för tillfället.
Rekryteringarna kommer ske via lediga jobb som vi har fått i uppdrag att rekrytera till från en arbetsgivare. Vi kommer gå ut i vårt nätverk med nyanlända ukrainare i Sverige och söka kandidater som möter arbetsgivarens kvalifikationer och presentera dem. Arbetsgivaren intervjuar, bedömer kompetens och erbjuder sedan anställning om de så önskar.
Vi kommer också erbjuda utbildningar för att korta vägen till arbete. Utbildningarna kommer vara inom bland annat branscherna IT, Vård, Hotell/Restaurang med både bransch- och språkkunskap (svenska eller engelska beroende på bransch), samt utbildningar i enbart svenska eller engelska. Både innan, under och efter utbildningarna kommer vi genom dialoger med arbetsgivare, genom rekryteringsevents och dialoger med bland annat branschorganisationer presentera utbildningsdeltagarna för arbetsgivare som har rekryteringsbehov.
Projektet kommer även erbjuda kortare utbildningar samt ordna events med samhälls- och karriärinformation för att göra vägen till arbete och utbildning kortare.
Initiativet UPSC startade redan under våren 2022 och har på drygt 2 månader lyckats hitta arbete till över 90 ukrainare som kommit till Sverige mellan mars och maj 2022. Det har främst varit arbeten inom servicebranschen och med fokus på jobb inför sommarsäsongen. UPSC har även ordnat en utbildning för 30 ukrainare inom Hotell/Restaurang med syfte att höja engelskanivån och därmed göra vägen till arbete kortare. Det har även anordnats 3 events med information om bland annat karriär och arbetsmarknad för målgruppen med totalt 75 deltagare.
UPSC har på drygt 2 månader byggt upp ett nätverk och etablerade kommunikationskanaler med målgruppen ukrainare i Sverige. Detta har skett bland annat genom att UPSC projektteam från början anställde ukrainare som själva var nya i Sverige och hade kompetens om marknadsföring, kommunikation, rekrytering och målgruppen. Resultatet är att projektet nu har en kandidatdatabasen med över 1100 registrerade och Facebookgruppen följs av 2900 personer ur målgruppen.

Projektets övergripande mål är att hjälpa 1200 ukrainare i eller närmare arbete. I mer detalj är målet uppdelat i att ungefär:
- 100 personer ur målgruppen rekryteras direkt in i arbete
- 300 personer ur målgruppen går en utbildning inom t ex IT, Vård, Hotell/Restaurang och att cirka 100 av dem har arbete inom 1 månad efter avslutad utbildning och ytterligare cirka 50 av dem inom 3 månader.
- 400 personer ur målgruppen går en språkutbildning i svenska eller engelska och att cirka 135 av dem har arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning.
- 240 personer ur målgruppen går en utbildning med samhälls- och karriärsinformation för att öka sin förståelse för svenska samhället och vägen till arbete.
- 160 person ur målgruppen går på events med samhälls- och karriärsinformation för att öka sin förståelse för svenska samhället och vägen till arbete.

Vi kommer under projektets gång ha nära dialoger med arbetsgivare både i vårt nuvarande nätverk samt ständigt utöka detta. I och med vårt fokus på utvalda branscher har vi redan nu en dialog med branschföreningar såsom TechSverige, Vårdföretagarna, Visita och andra relevanta organisationer såsom Linköping Science Park (och därigenom Swedish Incubators and Science Park). De kommer både ge input på utbildningarna samt vidga våra kontakter med arbetsgivare i respektive bransch. Vi kommer också söka dialog med Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och exempelvis Svenskt Näringsliv.

För att kunna fortsätta och bredda projektet och hjälpa fler in i eller närmare arbete behöver vi finansiering och söker därför medel från ESF och Care-fonden
Sökande organisation är Beredskapslyftet ideell förening. Beredskapslyftet grundades av bland annat rekryteringsföretaget Novare. Inom båda organisationer finns gedigen erfarenhet av rekrytering och utbildning för både etablerade och nyanlända i Sverige. Båda organisationer har med goda resultat på många olika sätt kortat vägarna in i arbete för de som står en bit ifrån, ex nyanlända och personer med funktionsvariation. Under covid 19-pandemin har det gjorts stora insatser för omskolning och omställning dit kompetens behövs. Projektet har genom sina samlade erfarenheter unik kompetens vad gäller att matcha och snabbt rusta individer till jobb och möta arbetsgivares behov, oavsett utbildningsbakgrund. Det finns ett starkt nätverk till näringslivet och en vana att jobba tillsammans med akademin för att skräddarsy utbildningar för en viss målgrupp och som möter arbetsmarknadens behov. Om arbetsgivare känner tillit till utbildning och matchning ökar sannolikheten att de kommer att erbjuda individen ett arbete.
Grundläggande värderingar inom föreningen och dess medgrundare är alla människors lika värde och att ständigt arbeta för jämställdhet, icke-diskriminering och att ta tillvara på människors kompetens.
Projektets arbete kommer vara integrerat med de horisontella principerna och både vid analys av målgruppen samt under genomförandet då både projektgruppen, målgruppen samt arbetsgivare t ex kommer ta del av utbildningar inom jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.