2022/00346 - CARE Utbilda resurser i skolan

Diarienummer:
2022/00346
Namn:
CARE Utbilda resurser i skolan
Projektnummer:
2022/00346
Projektägare:
Stenungsunds kommun, Vuxenutbildningen i Stenungsund
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
22
Projektperiod:
2022-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
1 279 194
Beviljat ESF-stöd:
1 279 194
Kontaktperson:
Jenny Hostetter
E-post:
jenny.hostetter@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
44482
Programområde:
Care
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Enligt Skolverkets bedömning väntar ett ökat mottagande av barn och unga från Ukraina i svensk grund- och gymnasieskola under hösten 2022. Syftet med CARE Utbilda resurser i skolan är att genom utbildning och jobbsamordning möjliggöra för ukrainska lärare och andra akademiker som lever i Västsverige under EU:s massflyktsdirektiv att arbeta med elevkartläggning och studiehandledning på ukrainska/ryska i svensk skola. Regeringsutredningen För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering visar att när elever erhåller stöttning växelvis på sitt modersmål och på svenska stärks förutsättningarna för måluppfyllelse i ämnena och eleverna får större möjligheter att snabbt utveckla verktyg för sitt eget lärande.

Projektets kommer på individnivå resultera i att deltagarna utvecklar tillräckliga kunskaper och kompetenser för att söka och erhålla anställning och klara arbetet som studiehandledare inom grundskola och gymnasieskola. Exempel på lärandemål som deltagarna behöver nå är kompetens i bemötande av barn och unga på flykt, att planera och genomföra kartläggningssamtal med elever i linje med Skolverkets stödmaterial och med god orientering i det obligatoriska kartläggningsmaterialet för grundskolan. Valet att inrikta CARE Utbilda resurser i skolan på utbildning av studiehandledare med ukrainska och/eller ryska kommer bidra till att öka individers möjligheter att närma sig arbetsmarknaden, men ger också betydelse på lång sikt för barns och ungas studieframgång och integrering i det svenska samhället.