2022/00342 - Care for Ukraine

Diarienummer:
2022/00342
Namn:
Care for Ukraine
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00342
Projektägare:
Nya Kompisbyrån, Nya Kompisbyrån
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2022-11-01 - 2023-09-30
Total projektbudget:
7 326 240
Beviljat ESF-stöd:
7 326 240
Kontaktperson:
Lina Bergström
E-post:
lina.bergstrom@nyakompisbyran.se
Stödmottagare postnr:
11865
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.4
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Care for Ukraine är en specialinriktad insats för att stötta etableringen på arbetsmarknaden hos den stora grupp nyanlända ukrainska kvinnor som omfattas av EU:s massflyktsdirektiv. Målgruppen innefattar kvinnor i åldrarna 18-64 år och syftet med projektet är att tillgodose de behov som målgruppen har av såväl arbete och social inkludering. Projektet ägs av Nya Kompisbyrån och drivs i fem kommuner.

Insatsen består dels av ett utbildningsprogram, “Färdighetsprogrammet", i vilket deltagarna förväntas få större kunskap om möjligheter på den svenska arbetsmarknaden, skriva/utveckla CV och personligt brev, öka sina språkkunskaper samt etablera sociala nätverk med kvinnor i liknande situation. I utbildningen ingår 5 träffar á 2 timmar och barnpassning erbjuds vid varje träff. Färdighetsprogrammet följs av ett mentorskapsprogram som löper över 4 månader. I denna del av projektet matchas ukrainska kvinnor med kvinnliga mentorer som är etablerade i Sverige och kan erbjuda individuellt stöd, utökade sociala nätverk samt information som kan underlätta deltagarnas inträde på arbetsmarknaden.

Det övergripande syftet med Care for Ukraine är att motverka trenden av låg sysselsättningsgrad och bristande social integration av utrikes födda kvinnor i Sverige. I detta avseende är arbetsmarknadsetablering samt social delaktighet två centrala komponenter som har potentialen att öka möjligheten till ekonomiskt oberoende och effektiv integration i lokalsamhället. Insatser för en trygg etablering av skyddssökande i samhället är särskilt viktigt mot bakgrunden att kvinnor som flyr väpnade konflikter löper särskilda risker att exploateras. Gemensamma insatser krävs för att främja möjligheterna för nyanlända ukrainska kvinnor som flytt till Sverige. Care for Ukraine är ett av dem och förväntas bidra till att fler kvinnor i målgruppen lättare kan etablera sig i det svenska samhället.