information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00283 - Förstudie 2 - Tillgänglighet

Projektnummer:
2022/00283
Projektägare:
Myndigheten för yrkeshögskolan, Västeråskontoret
Namn:
Förstudie 2 - Tillgänglighet
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
188 000
Kontaktperson:
Camilla Neudorfer
E-post:
camilla.neudorfer@myh.se
Stödmottagare postnr:
72105
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Detta projekt syftar till att ta fram en modell för hur tillgänglighet till lärcentra kan beskrivas och analyseras som i sin tur kan skapa incitament hos nationella, regionala och lokala aktörer att enskilt eller i samverkan genomföra utvecklingsinsatser, exempelvis inom ESF+.
Fokus är att bedöma möjligheter med Piposverktyget, identifiera hinder och utmaningar vad avser insamling av nödvändig information samt ansvar för insamling, uppdatering mm avser förstudieprojektet att pröva verktygets lämplighet. För detta syfte behöver adresser till lärcentra geokodas och läggas in i verktyget med tillägg av så kallade "attribut", byggstenar, som visar på verksamheter för lärcentrum.
Arbetet kommer i stora delar att bedrivas inom den grupp av myndigheter som valt att samverka kring kompetensförsörjningsfrågor. I uppstartsfasen av förstudieprojektet kommer vi att ha en gemensam planering med övriga förstudieprojekt för att identifiera specifika målgrupper och intressenter och göra en fördjupad målgrupps- och intressentanalys. Dialogmöten, workshops och andra typer av kontakter med målgrupper och intressenter kommer att genomföras vid flera tillfällen för att identifiera och förankra centrala frågeställningar som behöver besvaras under förstudiens genomförande.
Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv och syftar till en långsiktig och hållbar utveckling av lärcentrum som en del av kompetensförsörjning och livslångt lärande.