2022/00281 - Förstudie 1 Kartläggning

Diarienummer:
2022/00281
Namn:
Förstudie 1 Kartläggning
Projektnummer:
2022/00281
Projektägare:
Skolverket, Enheten för Skolutveckling, Avdelningen Skola & Arbetsliv
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-04-28
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
David Olsson
E-post:
david.olsson@skolverket.se
Stödmottagare postnr:
17104
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Förstudien ska arbeta med att ta fram en beskrivning och sammanställning av befintliga och möjliga funktioner och tjänster, utifrån uttryckta behov, som även inkluderar en beskrivning av möjliga arbetsprocesser som finns eller som kan väljas för ett lärcentrum.
Förstudien ska även undersöka hur dessa funktioner, tjänster och arbetsprocesser kan presenteras och kategoriseras utifrån en tänkt modell. Genom modellen ämnar förstudien precisera och föreslå olika kvalitetsnivåer för att beskriva lärcentraverksamhet.
Syftet med förstudien är att öka kunskapen om hur olika funktioner kan samlas inom ett lärcentrum och som ger incitament för en mer långsiktig utveckling av lärcentrum.
Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv.