2022/00280 - Förstudie 3 Styrning

Projektnummer:
2022/00280
Projektägare:
Förstudie 3 Styrning, Enheten för Skolutveckling, Avdelningen Skola & Arbetsliv
Namn:
Förstudie 3 Styrning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-09-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
David Olsson
E-post:
david.olsson@skolverket.se
Stödmottagare postnr:
17104
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

För att öka kunskapen om lokala och regionala aktörers förutsättningar och utmaningar att etablera och utveckla lärcentras verksamhet samt förutsättningar kring långsiktig kapacitet ämnar förstudien arbeta med att ta fram en problem- och behovsanalys utifrån perspektiven finansiering, styrning och organisering.
Analysen ska bidra till att identifiera orsaker till problem, hindrande faktorer och möjliga lösningar inom dessa tre områden.
Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv och syftar till en långsiktig och hållbar utveckling av lärcentrum som en del av kompetensförsörjning och livslångt lärande.