information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00210 - React EU - Grön omställning

Projektnummer:
2022/00210
Projektägare:
YrkesAkademin AB, YrkesAkademin
Namn:
React EU - Grön omställning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
150
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
1 817 540
Beviljat ESF-stöd:
1 817 540
Kontaktperson:
Martina Hallberg
E-post:
martina.hallberg@ya.se
Stödmottagare postnr:
79123
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Pandemin har påverkat många yrkeskategorier och deras möjlighet att få tillgång till flexibla tillgängliga utbildningsinsatser. Teknikutvecklingen inom grön omställning kopplad till den kraftiga utbyggnaden i norr ställer helt nya krav på kompetens. Grön Vätgas är ett område som kommer stå i fokus för kommande satsningar och möjligheten till kompetensutveckling för tekniker, operatörer, produktion och logistikpersonal är små. Projektet har som mål att identifiera, utveckla och erbjuda kompetensutvecklingsinsatser inom området för personer i arbete.
Tillgänglighet kopplad till jämlikhet och likabehandling kommer att var en del av projektets fokus och genomsyra alla moment. Just grön omställning är ett område som intresserar en bredare målgrupp än rena teknikutbildningar. Främst kvinnor och ungdomar men också vår elförsörjning och möjligheten att bygga ett klimatneutralt och hållbart samhälle intresserar en bredare grupp i samhället. Utbildningsinsatserna kommer vara flexibla i tid och lokalitet, nätbaserade och väl anpassade för olika typer av funktionsvariationer. De kommer också vara tillgängliga på engelska för att öka tillgängligheten för utländska medarbetare och nyanlända.
I analysfasen kommer projektet identifierar och kartlägga kompetensområdet samt målgruppen. Vi kommer aktivera samarbeten och nätverk, både offentliga och privata med avsikt att skapa ett stabilt underlag för nästa fas.
I planeringsfasen kommer referensgruppen och branschkunniga utveckla både teoretiskt och praktiskt utbildningsmaterial där fokus är på hög tillgänglighet och distansbaserad leverans.
I genomförandefasen kommer stor vikt läggas på marknadsföring och rekryteringsinsatser där vi arbetar inkluderande mad mål att ha en jämn könsfördelning i utbildningen. Utbildning och samverkan med företag för öka förståelsen för det kommande rekryteringsbehovet är också en viktig del för att möjliggöra aktivt deltagande.
Projektet kommer göra stor skillnad för deltagarna i insatsen men också för företagen och hela regionen. Projektmodellen kan återanvändas inom fler kritiska områden, elnätets utbyggnad samt elektrifiering av transportsektorn.