2022/00208 - React-EU Näringslyftet

Diarienummer:
2022/00208
Namn:
React-EU Näringslyftet
Projektnummer:
2022/00208
Projektägare:
Affärskompetens Sverige, Affärskompetens
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
4 574 340
Beviljat ESF-stöd:
4 574 340
Kontaktperson:
Sara Hellberg
E-post:
sara.hellberg@affarskompetens.se
Stödmottagare postnr:
81832
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Pandemiperioden har inte bara ställt större krav på företagen. Stödfunktioner runt om kring dem har också behövt ställa om sitt arbetssätt och innoverat sina egna värdeerbjudanden. I takt med att företagen ställs inför obekanta och utmanande situationer ställer det ett högre krav på det stödjande systemet. För att kunna bidra i små- och mellanstora företags omställningar ökar behovet att förstå utvecklingsområdena som företagen ofta ställs inför och detta på ett sätt som passar den stora majoriteten av företag – mikro- och småföretagen.

Genom att främja kommunernas personal förbättras stödet till småföretagen. På lång sikt behöver det finnas många aktörer som kan stötta småföretagen i detta arbete och möta företagen utefter de behov de har. Med ett sådant här kort projekt kan vi rusta många kommunanställda och skapa en metod för hur vi även kan sprida kunskaper till fler kommuner. På så sätt kommer många att kunna stötta våra småföretag med deras anställda under lång tid. Småföretagen är den grupp som anställer mest i Sverige och som drabbats hårdast av pandemins konsekvenser.
Målgruppen kommunanställda som arbetar med näringslivsfrågor är en mycket viktig del i återuppbyggnaden av samhället och de spår som pandemin lämnade i sitt kölvatten.

Givet projektets tämligen korta längd bedömer vi att störst effekt kommer uppnås genom att genomföra ett pilotprojekt med ambitionen att finna arbetsmetoder, utbildningsinnehåll, pröva metod för erfarenhetsöverföring och bygga kännedom bland kommunerna. Genom att lägga fokuset på denna nivå uppnår vi under projekttiden både kortsiktiga effekter hos deltagarna likt våra tidigare projekt, men möjliggör samtidigt för att utveckla långsiktigt hållbara modeller, kursinnehåll osv. Utöver de direkta effekterna vi kommer att kunna utröna under projekttiden kan även en viss kedjeeffekt antas uppstå. Det vill säga effekten av kompetensförändringen hos kommunen och dess påverkan på det lokala näringslivet. För detta syfte har både Affärskompetens Sverige och Företagarna djupgående förståelse för vilka kompetenser som behöver utvecklas för att bäst gynna näringslivet och dess näringsidkare.