2022/00206 - React-EU Vägen ut! Akademi 2:0

Diarienummer:
2022/00206
Namn:
React-EU Vägen ut! Akademi 2:0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00206
Projektägare:
Vägen ut! kooperativen ek för, Konsortiet Vägen ut!
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
2 279 130
Beviljat ESF-stöd:
2 279 130
Kontaktperson:
Gunilla Klingensjö
E-post:
gunilla.klingensjo@vagenut.coop
Stödmottagare postnr:
41458
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Vägen ut! kooperativen är Sveriges största franchisekedja inom arbetsintegrerade sociala företag ASF. Vi bedriver affärsverksamhet i kooperativ form med syfte att skapa riktiga arbeten för personer som av olika anledningar har stått långt i från arbetsmarknaden. Utav våra ca 130 medarbetare har mer än 90% en bakgrund av att ha stått långt ifrån arbetsmarknaden p g a funktionshinder, socialt utanförskap, språksvaghet eller missbruk och kriminalitet. Vägen ut! kooperativen är 14 kooperativ som bedriver verksamheter inom flera olika branscher: behandlingshem, konferens, café, catering, hotell, städning, konsthantverk, hunddagis, möbelrenovering, IT rekonditionering, industri produktion mm.

Pandemin var svårt för alla, men Vägen ut! kooperativens medarbetare har haft svårt att hantera förändringar och effekterna av pandemin, tex minskade resurser och behovet av att korttidspermittera har var extra svårt. För våra medarbetare är arbetet mer än ett jobb, det förändrade livet för dem. De gick från att vara bidragstagare till företagare. Vårt projekt handlar om att stärka våra medarbetare och utveckla vår affärsverksamhet så vi kan möta de krav som ställs från det offentliga på t ex upphandlingar och från näringslivet för att nå upp till de krav- som ställs som underleverantör, eller samarbetspartner.

Pandemin har tydligt visat att vi har svårt att möta konkurrensen och vi behöver göra stora insatser för att finnas kvar. Våra medarbetare har det gemensamt att de ofta har en låg utbildning ( grundskola eller ej slutförd gymnasieutbildning) stor andel kan dessutom definieras som digitala analfabeter d v s saknar grundläggande datakunskaper. För att möta detta vill vi utbilda, kompetensutveckla alla våra medarbetare inom områdena :demokrati, affärsutveckling, digitalisering och våra chefer i ledarskap samt erbjuda handledning både till personalgrupp och chefer.

För att kunna möta våra konkurrenter måste fler av våra medarbetare kunna vara delaktiga i de förändringsprocesser som ständigt pågår i vår omvärlden, förstå och kunna analysera konkurrenter och anpassa oss. Våra medarbetare har möjlighet att efter 3 års anställning bli delägare i det kooperativ som de arbetar i. Våra kooperativ drivs enligt de 7 kooperativa principerna: Frivilligt och öppet medlemskap. demokratisk medlemskontroll, Medlemmarnas ekonomiska deltagande, Självständighet och oberoende, Utbildning, praktik och information, samarbete mellan kooperativ samt samhälls hänsyn - och uppmanas att deltaga i styrelsearbetet antingen i det egna kooperativet eller något av våra andra kooperativ. Pandemin och utvecklingen i omvärlden gör det än viktigare att arbeta med de demokratiska processerna och eftersom vi är i ett generationsskifte är vi behov att utbilda alla medarbetare i detta för att kunna utvecklas. Våra medarbetare som väljer att arbeta i styrelser är behov att öka sin kompetens kring detta för att kunna på ett jämlikt plan möta våra externa styrelseledamöter för att öka egenerfarenheten och egenmakts perspektivet i våra styrelser.

Pandemin har öppnat våra ögon för behovet att ha fokus på affärsutveckling och behovet att möta omvärldens krav på förändring. Fler kommuner och regioner vill köpa tjänster och varor av ASF men för att kunna möta dessa krav på upphandlingar kräver att vi bättrar vår förmåga till förändring och bli mer professionella mot de uppställda kraven för upphandlingar.

Efter pandemin har intresset från näringslivets krav på social- ekonomisk och miljömässig hållbarhet ökat och vi ser att ASF och Vägen ut! har en bra möjlighet att utveckla koncept som möter dessa krav framförallt inom konferens och catering men också att kunna arbeta som underleverantör till producerande företag.

För att vi ska kunna affärsutveckla vår verksamhet är det en förutsättning att vi har ett gott ledarskap. Vi rekryterar till 95% våra ledare bland våra medarbetare och de allra flesta av dem har egenerfarenhet. Detta medför att de står inför sin egna stress och svårigheter att möta förändringar samtidigt som de ska leda personer som ofta har extremt svårt för förändringar. Pandemin har varit mycket svårt för våra medarbetare och har blottat luckor i ledarskapet. Vi har också upptäckt brister i våra chefer/ledares förmåga att hantera nya administrativa uppgifter, och nya situationer - såsom hemarbete, nya administrativa kontakter med myndigheter (skatteverket, Tillväxtverket m.m), hantera olika digitala portaler och digitala möten - detta nya arbetssätt har kommit för att stanna och vi måste kunna matcha detta för kunna finns kvar som företag.

Projektet handlar till stor del att affärsutveckla våra koncept så att våra medarbetare skall kunna behålla sina anställningar och fortsätta att utvecklas inom våra sociala förtag.

Vägen ut! kooperativen har alltid arbetat med att utbilda våra medarbetare utifrån egenmaktsperspektiv som syftar på den process som ger människor kontroll och makt att bestämma över sin egen situation och delaktighet, att tillsammans driva sociala företag i kooperativ form. För att våra företag ska kunna fortsätta att utvecklas måste våra medarbetare utvecklas och kompetensutvecklas.

Vi har identifierat några huvudområden som vi behöver kompetensutveckla våra medarbetare inom i spåren efter pandemin för att återhämta marknadsandelar, möta omvärldens nya krav, stärka våra ledare och öka delaktighet, gemenskap och vi-känsla:
- Affärsutveckling kring våra affärskoncept, främst kök, café, konferens, catering och städ för de kooperativ som erbjuder dessa tjänster.
- Ledarutveckling och handledning för våra chefer som har haft en enorm press under hela pandemin och då särskilt i de kooperativ som har varit särskilt utsatta branscher restaurang/konferens/hotell d v s Vägen ut! Kajskjul46, Vägen ut! Lärjeåns Kök&Trädgård, Vägen ut! Le Mat B&B
- Digitalisering, teknikutveckling
- Styrelseutbildning för medarbetare: medlemmar och ägare
- Vägen ut! kooperativen 20 år: Recovery och "hela -kedjan-konceptet".