2022/00204 - React-EU Digital Kompetens!

Diarienummer:
2022/00204
Namn:
React-EU Digital Kompetens!
Projektnummer:
2022/00204
Projektägare:
Region Uppsala, Regionkontoret, Avdelningen för regional utveckling
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
886
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
7 347 072
Beviljat ESF-stöd:
7 347 072
Kontaktperson:
Ulla Frisk
E-post:
ulla.frisk@regionuppsala.se
Stödmottagare postnr:
75135
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Projektet React-EU Digital Kompetens handlar om att inom ramen för projektet erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för att öka den digitala kompetensen för anställda kvinnor och män. Projektidén bygger på följande tre utgångspunkter.
• Behovet av en ökad digital kompetens har uppstått till följd av
konsekvenserna av pandemin.
• Projektets insatser ska möta målgruppens behov utifrån tre nivåer;
Bas - Medel - Hög.
• Insatserna utgår från reella behov med kopplingar till pandemin som
har identifierats av projektets samverkanspartners och ska leda till att
deltagande kvinnor och män har stärkt sin ställning på
arbetsmarknaden utifrån konsekvenserna av pandemin.

Region Uppsala är projektägare och samverkar med Enköping kommun, Heby kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun och Östhammars kommun. Deltagarna i projektets kompetensutvecklingsinsatser är anställda kvinnor och män i Enköping, Heby, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommun samt inom Region Uppsala. Totalt kommer 886 deltagare; 554 kvinnor (63%) och 332 män (37%), delta i projektets kompetensutvecklingsinsatser.

Deltagarna och insatserna delas in i tre nivåer; bas, medel och hög. En generell beskrivning av deltagarna på Bas i projektet är personer med behov av olika sorts stöd, till exempel språkstöd. Här finns även personer med funktionsnedsättningar som påverkar deras digitala färdigheter. Tex personer inom BEA-anställningar exempelvis extratjänster. För medelnivån handlar det tex. om yrken alltifrån receptionister, vaktmästare, arbetsmarknadssekreterare, arbetsmarknadshandledare, utbildningskonsulenter, lärare/pedagoger, handläggare, strateger till övriga tjänstepersoner med allt ifrån låg till god digital kompetens som alla behöver kompetensutveckla, fördjupa och lära nytt vad gäller digitala färdigheter, för att kunna följa med i den digitala utvecklingen. För nivån Hög handlar det främst om chefer och individer med ledningsfunktioner och /eller strateger som behöver fördjupad kunskap och/eller avancerade/nya digitala verktyg samt en ökad beställar- och förändringsledningskompetens inom digitalisering.

En långsiktig effekt för projektets kompetensutvecklingsinsatser är att en ökad digital kompetens att använda till digitala verktyg och plattformar bidrar till en ökad flexibilitet och förmåga till integration för deltagarna. Ett samband som i hög grad tydliggjordes under pandemin. En ökad digital kompetens bidrar även till det för kompetensförsörjningen och individens viktiga långsiktiga målet om att alla aktivt kan ta del av det livslånga lärandet. På det sättet bidrar projektet till utlysningens förväntade effekter; att behovet av kompetens på arbetsmarknaden till följd av pandemin har tillgodosetts och att kompetensen hos deltagande kvinnor och män för att bättre möta arbetsmarknadens behov har ökat.