2022/00202 - React-EU Framtidssäkrad företa

Diarienummer:
2022/00202
Namn:
React-EU Framtidssäkrad företa
Projektnummer:
2022/00202
Projektägare:
Riksföreningen Teknikcollege Sverige, Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
120
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
7 026 769
Beviljat ESF-stöd:
7 026 769
Kontaktperson:
Johan Ståhl
E-post:
johan.stahl@teknikcollege.se
Stödmottagare postnr:
11485
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Framtidssäkrad företagssamverkan syftar till att stärka pedagoger med ansvar för företagskontakters ställning på arbetsmarknaden. Som en konsekvens av pandemin har samarbetet mellan utbildningsanordnare och företag påverkats negativt. Under 2021 uppger 30% av de studerande på en Teknikcollegecertifierad utbildningar att de inte har haft någon kontakt med industribranschen. Lärarna vittnar om att de tappar företagskontakter, har svårigheter att upprätthålla de kvarvarande företagskontakterna under pandemin och att det tydligt påverkat kvaliteten i lärandet. Och i nästa led företagens möjlighet att rekrytera kompetent utbildad arbetskraft.

Systemtekniskt är detta kritiskt. Om inte pedagogen och utbildningsanordnaren förmår att skapa och upprätthålla en adekvat mängd företagskontakter/samverkansföretag, kan de inte garantera ett företagsförlagt lärande. För en yrkesutbildning är det lagstadgade kravet 15 veckor och för en gymnasieingenjörsutbildning är det tio veckor. Uppnås inte detta får inte utbildningen bedrivas och en central del av kompetensförsörjningen till svensk industri slås ut. Pedagogens kunnande och förmåga till företagsamverkan är med andra ord en nyckelkompetens som måste stärkas.

Framtidssäkrad företagssamverkans insatser syftar till att
• stärka den pedagogiska personalens individuella kompetens i
företagssamverkan och därigenom deras ställning på
arbetsmarknaden.
• Stärka förmågan att rekrytera relevanta företagskontakter, som
kan utgöra tillräcklig bas för samverkan runt de studerandes
utbildning
• Stärka förmågan att leda effektiva processer i samverkan skola-
företag (exempelvis effektiva möten, strategisk
kompetensförsörjning och ledningssystem)
• Stärka förmåga att driva ett kvalitetssäkrat apl-arbete i samarbete
med företag
• Tillhandahålla digitalt stöd för företagsförlagd praktik samt utbilda
i hur detta används och administreras
• Tillhandahålla en digital portal där projektets utbildningsinsatser
och metoder är samlade (exempelvis företagsrekrytering, digitalt
apl-stöd och strategisk kompetensförsörjning)
• Validera behöriga pedagoger i Svensk Industrivalidering
(Industriteknik BAS/Automation BAS/Underhåll BAS)
• Utbilda aktuella pedagoger till testledare för Svensk
Industrivalidering
• Organisera lärande nätverk som bas för kollegialt lärande

Metoden som används är lärande nätverk (kollegialt lärande kombinerat med kompetenshöjande insatser). Projektet kommer att använda digitalisering för att sprida, förankra och säkra implementering av utbildningar och metoder efter genomförande.

Primär målgrupp (tillika projektdeltagare) är pedagoger med ansvar för företagssamverkan (yrkeslärare, apl-samordnare, lokala samordnare, programansvarig TE/NA/T4). Antal projektdeltagare är 120 stycken.