2022/00192 - REACT - EU: MARY

Diarienummer:
2022/00192
Namn:
REACT - EU: MARY
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00192
Projektägare:
Trossamfundet Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, Uppsala
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
750
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 107 351
Beviljat ESF-stöd:
5 107 351
Kontaktperson:
Anders Hagman
E-post:
anders.hagman@svenskakyrkan.se
Stödmottagare postnr:
75110
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Pandemin har tydliggjort ett behov av högre kompetens i att arbeta strukturerat, flexibelt och kvalitetssäkrat hos anställd personal i Svenska kyrkan för att möta det ökade behovet av sociala insatser under och efter pandemin. Till detta kommer att pandemin väntas leda till fler uppsägningar inom Svenska kyrkan, särskilt inom serviceyrken. Dels för att skatteunderlaget minskat vilket slår direkt mot Svenska kyrkans ekonomi genom lägre kyrkoavgift, dels genom att ett utökat och samordnat digitalt arbetssätt förväntas medföra minskat behov av administrativ personal lokalt.

För att stärka ställningen på arbetsmarknaden för anställda behövs därför kompetensutveckling för att bredda dessa gruppers möjligheter att utföra nya sysslor. Kompetensutvecklingen behöver kopplas till de anställdas förmåga att utföra tjänster som efterfrågas på arbetsmarknaden. I kyrkans fall kan flera sådana områden identifieras, som omställning för att leda och delta i akuta hjälpinsatser vid kriser och katastrofer, proaktiv samverkan för att möta samhällseffekter av kriser och katastrofer, samordning av insatser vid flyktingmottagande samt det område detta projekt avser: kapacitetshöjning för att möta samhällets ökade behov av förstärkt arbetsträning för arbetslösa i pandemins spår.

Den kompetensutveckling som projektet ämnar genomföra har två huvudsakliga inriktningar. Den ena anpassad för kvinnor och män som i sina ordinarie anställningar som vaktmästare, kyrkogårdspersonal, husmödrar, barnledare, assistenter mm behöver kompetensutveckling för att kunna fungera som handledare enligt MARY-metoden, något som kommer att stärka deras ställning som anställda inom Svenska kyrkan. Den andra inriktningen är mot entreprenörskap för diakoner, pedagoger och andra anställda med ledarfunktioner inom församlingarna. Syftet med denna utbildning är att ge anställda kompetens att utveckla och leda verksamheter av typen sociala företag inom församlingen, i enligt med den modell som kallas S:t Mary.