2022/00182 - React-EU Stärkt kompetens

Diarienummer:
2022/00182
Namn:
React-EU Stärkt kompetens
Projektnummer:
2022/00182
Projektägare:
Tillväxt Landskrona AB, Tillväxt Landskrona AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
237
Projektperiod:
2022-05-02 - 2023-04-30
Total projektbudget:
5 123 215
Beviljat ESF-stöd:
5 123 215
Kontaktperson:
Mats Persson
E-post:
mats.m.persson@landskrona.se
Stödmottagare postnr:
26180
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Tillväxt Landskrona AB söker genom detta projekt, medel för att möjliggöra för 9 privata arbetsgivare i Landskrona att stärka sina medarbetares kompetens och därmed företagens konkurrenskraft inom exempelvis områdena digitalisering, ledarskap samt försäljning och marknadsföring.

Projektet är utformat i två delar. I den första delen avser vi att bistå arbetsgivarna med en kartläggning av medarbetarnas kompetensutvecklingsbehov, vilken genomförs i analysfasen. Denna kartläggning kommer i sig att bidra till att synliggöra utvecklingspotential hos både den enskilde och för företaget. I ett samarbete med arbetsgivarna kommer kartläggningen att analyseras med mål att hitta gemensamma nämnare inom det enskilda företaget men också med andra deltagande företag. I steg två erbjuds företagens medarbetare att delta i utbildningar och fortbildningar som matchar de utbildningsbehov som framkommit i kartläggningen.
Genom detta arbete stärks den enskilde på arbetsmarknaden genom ökad kompetens och motivation, företagen stärks i sin helhet då majoriteten av medarbetarnas kompetens stärks. Vi ser också att företagen kan ge kraft och inspiration till varandra i de fall gemensamma utbildningar kommer att bedrivas. Arbetsgivarna har alla en gemensam drivkraft i att vilja utvecklas vilket möjliggörs genom detta arbete.
I arbetet under projektets gång finns också möjlighet att på ett strukturerat sätt motivera arbetsgivarna kring att arbeta med tydligt med de horisontella principerna, att bredda sin kompetensbas och arbeta för att varje medarbetares förmåga skall utvecklas.