2022/00157 - Mobilisering Kalmar län

Diarienummer:
2022/00157
Namn:
Mobilisering Kalmar län
Projektnummer:
2022/00157
Projektägare:
Region Kalmar län, Regional utvecklingsförvaltning
Region:
Småland & Öarna
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Katarina Johansson
E-post:
katarina.johansson5@regionkalmar.se
Stödmottagare postnr:
39126
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Det första området syftar till att mobilisera aktörer och utveckla kapacitet hos aktörer i Region Kalmar län inför kommande programperiod. Genom att dialogtillfällen och workshops där aktörer och intressenter får möjligheter att mötas och diskutera gemensamma frågor under ledning av processtöd från Region Kalmar län. Det ska leda till att möjligheter och förmågor hos aktörer i Kalmar län att göra väl underbyggda underlag till projektansökningar av socialfondsprogrammet 2021–2027 ökar. Mot bakgrund av de analyser och det arbete som har gjorts vill vi mobilisera för kommande programperiod inom ESF+. Det inbegriper dialoger och fokusgrupper kring de utmaningar som den regionala utvecklingsstrategin och handlingsprogrammet pekar på, och där vi behöver ökad samverkan i länet.
Det andra området handlar om att den utmaning som finns kopplad till tillgängligheten till yrkesutbildning. Resultatet från tidigare undersökningar pekar på att det behövs ett system som möjliggör att alla som bor i länet har tillgång till yrkesutbildning. Idag är tillgängligheten till yrkesutbildning i Kalmar län avhängig var man bor vilket gör att många avstår utbildning och att arbetsgivare har svårt att rekrytera kompetens. Individen går miste om en möjlighet till arbete och samhället viktig arbetskraft. Förstudien vill genom workshops och dialog med kommuner, aktörer och intressenter starta en process mot att skapa ett strukturerat sätt för att erbjuda yrkesutbildning för alla i hela länet. En förbättrad samarbetsstruktur ska främja det livslånga lärandet, underlätta omställning, och möjliggöra att individer kan bo kvar och utbilda sig. Sammantaget ska ett mer hållbart och inkluderande arbetsliv uppnås.