2022/00133 - Språk i arbete & samhälle SAS

Diarienummer:
2022/00133
Namn:
Språk i arbete & samhälle SAS
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00133
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen GR Utbildning
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
397 988
Beviljat ESF-stöd:
397 988
Kontaktperson:
Jenny Hostetter
E-post:
jenny.hostetter@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Inom ramen för en förstudie önskar Göteborgsregionen ta fram evidensbaserat underlag som syftar till att stärka förutsättningarna att delta aktivt och utveckla kommunikativ kompetens på arbetsplatser och övriga samhällsarenor för målgruppen elever inom vuxenutbildningen med annat modersmål än svenska. Bakgrunden till förstudien är granskningar och studier som visar på utmaningar i att bedriva effektiv undervisning och följa upp situationsbaserad undervisning riktad till målgruppen, exempelvis yrkesutbildningar med språkstöd och utbildning i svenska för invandrare.

Evidensinsamlingen ska omfatta beskrivningar av kommunikativt utmanande situationer som eleverna möter i vardag, samhällsliv och arbetsliv och planeras och genomförs i lokala processer inom de kommuner och utbildningsverksamheter som deltar i förstudien.

Underlaget tas fram genom intervjuer dels med elevmålgruppen, dels med aktörer som ger en kompletterande bild från arenor där eleverna möter språkliga och digitala utmaningar, exempelvis handledare inom arbetsplats- eller verksamhetsförlagt lärande, vårdkontakter, handläggare inom myndigheter, personal inom skola och barnomsorg.

Mottagare för underlaget är Göteborgsregionens medlemskommuner och nätverk av chefer och rektorer inom vuxenutbildning. Förstudien bygger förutsättningar för att i ett genomförandeprojekt inom ESF+ såväl stärka kompetensen hos ledning och lärare inom kommunal vuxenutbildning i att utforma individanpassad och situationsbaserad undervisning som stärker elevernas motivation och möjlighet att nå utbildningens mål, men också stärker förutsättningarna för eleverna att klara arbetslivets krav på kommunikativ kompetens.