2022/00132 - Utveckling Hantverkare

Diarienummer:
2022/00132
Namn:
Utveckling Hantverkare
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00132
Projektägare:
Företagarna Västra Götaland, HantVerket
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
395 478
Beviljat ESF-stöd:
395 478
Kontaktperson:
Mikael Erlandson
E-post:
me@foretagarna.se
Stödmottagare postnr:
46232
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudiens verksamhet och metod bygger på en flerårig utvecklingskedja tillsammans med ett stort antal personer och verksamheter som har som vision, en stark västsvensk hantverksutveckling som kan bidra till minskat utanförskap, stärkt jämställdhet, hållbarhet och kompetensförstärkning. Ackumulerad kunskap och erfarenheter har löpande tillförts arbetet och borgar för att resultat och förväntade effekter ska uppnås. Metoderna vi arbetar med har en inkluderande ansats i form av kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och kreativa workshops och där insatserna genomförs i samverkan tillsammans med partners, hantverkare och andra relevanta aktörer och verksamheter. Metod och tidsplan finns beskrivet i avsnitt "Genomförande". Mottagare av projektresultat är ESF-rådet, samverkansaktörer såsom Företagarna, Samordningsförbundet Göteborg, Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen Göteborgs stad, Stiftelsen Hantverk & Utbildning, regionala hantverksföretag och deras medarbetare samt övriga samverkansaktörer ex. branschorganisationer, utbildningsaktörer och affärsutvecklare.
Vi anser att hantverksföretagen har en viktig och strategisk roll i den omdaning av samhället som vi befinner oss i. En omdaning som innebär stora strukturförändringar på arbetsmarknaden. Vi anser att genom att utveckla och se den potential som finns i hantverksyrkena kan vi möta dessa förändringar på ett för samhället och för de som berörs konstruktivt sätt. Ett sådant utvecklingsarbete kräver att vi använder befintliga eller utveckla strukturer för bättre samverkan mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Här behöver vi identifiera gemensamma utmaningar, se över vilka roller vi har och hur dessa kan samspela och framför allt behöver vi använda och samordna våra olika resurser på ett effektivt sätt. Att få hållbarhet i utvecklingsarbete kräver legitimitet och det kräver resurser.
Vi ser därför att en sammanhållen långsiktig regional strategi för hantverksutveckling som omfattar centrala aktörer skulle ge projektet goda förutsättningar att uppnå förväntade effekter och resultat. Strategin skulle ge stöd till sektorsövergripande samarbete och samordning. Inriktningen på utvecklingsarbetet handlar både om att stärka hantverksföretagarnas och deras medarbetares kompetens men lika mycket att se hantverksyrket som en möjlighet för att få fler i arbete, ökad integration och bättre jämställdhet.
Ett väsentligt inslag för att nå förväntade resultat och effekter handlar om kommunikation och då främst via digitala former. Vi kommer därför att pröva möjligheten att utveckla en gemensam ingång till Hantverket – en gemensam bred digital portal. Ett redskap som kan möta flera av de utvecklingsområden som vi identifierat. Portalen skulle också bidra till att skapa en sammanhållen gemensam arena för hantverksutveckling. Portalen skulle bli en samlingspunkt för kompetensutveckling, kompetensförsörjning, utveckling av yrkeskunnande och också ett forum för marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster. Vidare kommer portalen att kunna vara en kanal direkt till konsumenter där information om tjänster och produkter kan spridas för att öka kunskapen om ett riktigt hantverk och påverka konsumentmönster.
Genom att utforma en gemensam modell för ett sammanhållet arbetssätt för individer som är långtidsarbetslösa eller nyanlända kommer fler att komma i sysselsättning samtidigt som hantverksyrket blir mer attraktivt och hållbart.