2022/00128 - Förstudie - Arbetsplats först

Diarienummer:
2022/00128
Namn:
Förstudie - Arbetsplats först
Projektnummer:
2022/00128
Projektägare:
Laholms kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2022-05-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
399 210
Beviljat ESF-stöd:
399 210
Kontaktperson:
Rebecca Rosenberg
E-post:
rebecca.rosenberg@laholm.se
Stödmottagare postnr:
31280
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien ämnar att kartlägga de utmaningar och behov som finns hos målgrupp och arbetsgivare på den lokala och regionala arbetsmarknaden kopplat till jämlikhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och hållbar utveckling. Utmaningar som påverkar målgruppen i form av långvarig arbetslöshet, social utsatthet och personliga svårigheter och/eller resursbrister. Målet med förstudien är kartlägga utmaningar och behov hos både målgrupp och arbetsgivare för att i kommande projekt kunna metodutveckla, utforma arbetssätt och matcha målgruppens och arbetsgivarnas behov och förutsättningar så alla gemensamt kan bidra till samhällsutvecklingen utifrån sin egen kapacitet i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper i linje med programområde A och specifikt mål h.