2022/00126 - Projekt förstudie STEGA Vidare

Projektnummer:
2022/00126
Projektägare:
Skövde kommun, Sektor medborgare och samhällsutveckling, Avdelningen vuxenutbildning arbetsmar
Namn:
Projekt förstudie STEGA Vidare
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Anneli Magnusson
E-post:
anneli.m.magnusson@skovde.se
Stödmottagare postnr:
54183
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Förstudieprojektet är ett samarbete mellan kommunerna Skövde och Tibro.
Genom projektet STEG har vi ringat in arbetsplatserna som en struktur som behöver utvecklas parallellt med kompetensutveckling för kvinnor, män och de som definierar sin könsidentitet på annat sätt, som idag inte deltar i arbetskraften, men önskar kunna använda sin potential inom välfärdssektorn. I förstudien förbereds och utreds hur en tänkbar modell för att rusta arbetsplatserna skulle kunna se ut, för att sedan testas praktiskt i ett kommande projekt.
Modellen förväntas säkra engagemang av alla involverade och möjliggöra att reguljära tjänster tillskapas istället för statligt finansierade, temporära arbetsmarknadsinsatser.
Denna förstudie syftar till att tydliggöra arbetsgivarens ansvar och inflytande i rekrytering och planering av kompetensbehov på sina respektive arbetsplatser.
I förstudien klargörs vilket ansvar varje aktör har och hur vi kan få nya yrkesroller att komplettera nuvarande kompetens.
Förstudien förväntas också visa på vägen, för hur man via skräddarsydd kompetensutveckling för personer som står långt från arbetsmarknaden, kan erhålla ett reguljärt arbete samt underlätta kompetensförsörjning, alltså två behov som möts.