2022/00124 - ToYou

Diarienummer:
2022/00124
Namn:
ToYou
Projektnummer:
2022/00124
Projektägare:
Göteborgs stad/Förvaltningen för funktionsstöd, Daglig verksamhet Sydväst/Nordost
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Eva Hjälmered
E-post:
eva.hjalmered@funktionsstod.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
42204
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I förlängningen syftar ansökan till att förhindra att personer med funktionsnedsättning (bedöms här utgöra en missgynnad grupp) exkluderas från arbete på den öppna arbetsmarknaden och därmed hamnar i ekonomisk utsatthet.

Förstudieprojektet ToYou tar sin utgångspunkt i glappet mellan den enskildes önskan och längtan efter ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, dennes individuella förutsättningar att uppgå i arbetskraften, de strukturella hinder som finns på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning och den egna organisationens (arbetsgivarperspektivet) kapacitet att lotsa målgruppen till en anställning i kommunen eller i det privata näringslivet.

Den sammantagna förstudien skall resultera i en djuplodande rapport som syftar till att tillhandahålla den information, kunskap och analyser som är nödvändiga för att utforma en tydlig och genomförbar projektidé som sedermera kan ligga till grund för en ansökan om ett större projektstöd inom ESF+, programområde A i syfte att bidra till uppfyllnad av mål h, "Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla, specifikt mål h), Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter, icke-diskriminering och aktivt deltagande samt förbättra anställbarheten, särskilt för missgynnade grupper".