2022/00123 - Skolanknytning på distans

Diarienummer:
2022/00123
Namn:
Skolanknytning på distans
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2022/00123
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen GR Utbildning
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
397 988
Beviljat ESF-stöd:
397 988
Kontaktperson:
Lina Häger
E-post:
lina.hager@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Covid-19 har påverkat samhället på många sätt, inte minst barn och ungas skolgång. Pandemin aktualiserade frågan om kvalitativ undervisning på distans då gymnasieskolor tvingades ställa om till distansundervisning för att stoppa smittspridningen. Även för grundskolan kom bestämmelser om att distansundervisning kunde tillämpas. Under en lång period studerade således alla Sveriges gymnasieelever och delar av eleverna på grundskolan på distans. En extraordinär situation där omställningen skedde från en dag till en annan, med många utmaningar men också positiva resultat, vilket föranleder behovet av att närmare studera och ta tillvara på lärdomar.

Studieavbrottsfrågan är ett högprioriterat område i Göteborgsregionens strategiska chefsnätverk och politiska styrgrupp för utbildningsfrågor, och det finns en efterfrågan gällande lärdomar från tiden med distansundervisning. Göteborgsregionen (GR) vill i en förstudie utforska vilka lärdomar som dragits av att arbeta med distansundervisning kopplat till elever som har en svag skolanknytning och som ligger i riskzonen för studieavbrott. Vilka är framgångsfaktorerna för att skapa god skolanknytning och engagemang via distansundervisning? Framtagna framgångsfaktorer kan ligga till grund för ett mer planlagt arbete med anpassningar för elever i riskzon för studieavbrott samt också bana väg för ett genomförandeprojekt inom ramen för ESF+.