2022/00116 - Förstudien Gränsgångare

Diarienummer:
2022/00116
Namn:
Förstudien Gränsgångare
Projektnummer:
2022/00116
Projektägare:
Samordningsförbund Älv och Kust, Samordningsförbund Älv och Kust
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2022-04-01 - 2022-11-30
Total projektbudget:
399 909
Beviljat ESF-stöd:
399 909
Kontaktperson:
Evy Almstrand
E-post:
evy.almstrand@socialnordost.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
44240
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Vi är sex samordningsförbund som gått samman i ett regionalt utvecklingsprojekt som syftar till att föra en dialog om samarbete inför en kommande utlysning hos ESF. Samordningsförbund är en gemensam organisering mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, hälso- och sjukvård samt kommun inom ett överenskommet geografiskt område. Samordningsförbunden lyder under Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). De förbund som gemensamt gått samman i utvecklingsprojektet är Samordningsförbunden Älv & Kust, FINSAM Göteborg, Väst, Bådeså, Halland, samt Södra Vänern.

Vi ser i vårt dagliga arbete att samordnat stöd till individer gör stor skillnad i deras liv, med en ökad egenmakt och inkludering i samhället som ofta leder till arbete eller närmande till arbetsmarknaden. De sex samordningsförbunden är organiserade på olika sätt och insatserna för deltagarna likaså. Vissa förbund driver insatser som planeras, genomförs och leds inom förbundet medan andra stödjer insatser hos de samverkande parterna där parten ansvarar för genomförande och ledning av arbetet.

Ibland behöver vi människor någon som hjälper oss över mellanrum vi själva inte vet hur vi ska ta oss över. Någon som kan lotsa, stödja och visa vägen. I samhället finns många mellanrum mellan myndigheter och organisationer. Låt oss kalla de som hjälper till i dessa mellanrum för gränsgångare. Allt fler individer är i behov av en gränsgångare för att kunna navigera sina behov i en alltmer komplex välfärd.

Syftet med förstudien är att identifiera hur gränsgångare kan ge stöd till fler individer och därigenom minska risken för att individer faller mellan organisatoriska gränser. En tydlig ambition är att implementera ett synsätt och medvetenhet om funktionen gränsgångare och skillnaden rollen gör för människor i behov av samordnat stöd. Inte bara som en funktion inom finansiell samordning utan också hos förbundens parter. Fler gränsgångare i fler organisationer kommer ge möjlighet att tidigare identifiera och ge stöd till individer i behov av samordnat stöd.

Förstudiens fördjupningsområden är:

• Socialt innovativa arbetssätt och metoder för att stödja individer (rättighetsbärare) som saknar förankring på arbetsmarknaden. Hur kan vi nå dem som vi inte når? Hur kan vi stödja individer som på grund av myndigheternas organisatoriska gränser hamnat i mellanrummen?


• Gränsgångare. Hur kan rollen som gränsgångare inom arbetslivsinriktad rehabilitering synliggöras och utvecklas. Vilka kompetenser krävs för att som medarbetare arbeta i mellanrummen? Hur kan organisationerna och våra samverkanspartners bättre möta individens samlade behov?
• Tillitsbaserad styrning och ledning i samverkan. Hur stödjer och leder vi gränsgångare och hur fångar vi upp deras erfarenheter och insikter för att underlätta i arbetet med individer i behov av samordnat stöd.

Förstudien kommer att söka stöd i utveckling för arbetet med individer inom BIP-forskningen, tillitsbaserad styrning och ledning samt gränsgångare. Samtliga inriktningar utgår från forskning. För att involvera deltagare kommer förstudien arbeta med Tjänstedesign. Utvecklade arbetssätt ska bidra till att individer med sammansatt problematik kan nå arbete/studier eller närma sig arbetsmarknaden.