2022/00096 - Förstudie - Arbetande bygden

Diarienummer:
2022/00096
Namn:
Förstudie - Arbetande bygden
Projektnummer:
2022/00096
Projektägare:
Ronneby kommun, Enheten för arbetsmarknad och integration
Region:
Sydsverige
Projektperiod:
2022-05-01 - 2023-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Anna Campbell Midenhag
E-post:
anna.campbellmidenhag1@ronneby.se
Stödmottagare postnr:
37280
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudie – Arbetande bygden syftar till att utvärdera, analysera och sammanställa landsbygdens arbetsmarknadsbehov i relation till arbetslösas behov med särskild hänsyn tagen för utrikesfödda och långtidsarbetslösa inom den målgruppen. Detta kommer genomföras primärt via uppsökande verksamhet där personal besöker företag och föreningar på landsbygden samt möter individer ur målgruppen i personliga interjuver.
Det strategiska syftet är att utröna huruvida landsbygdsstrategin och de arbetsmarknadspolitiska kan samverka för att nå mål som kommer innevånarna, kommunen och samhället till gagn.
Ronneby kommun är den organisation som står bakom projektet via samverkan mellan Enheten för Arbetsmarknad och Integration (AME/INT) samt Enheten för Strategisk Samhällsutveckling (ESS) och då specifikt landsbygdsutvecklaren för kommunen. På organisatorisk plan sker samverkan mellan de två enheterna via landsbygdsutvecklaren och den person som blir ansvarig för förstudien hos AME/INT vilka enligt plan kommer bli projektets centrala personer.
Bakgrunden till projektet står att finna i Ronneby kommuns särskilda demografiska fördelning med en stor del utrikesfödda i behov av integration och arbete för att förhindra socialt utanförskap och fattigdom. Många erhåller i dag försörjningsstöd från kommunen och via det samarbete som i dag finns mellan AME/INT och Enheten för Försörjningsstöd (FS) kommer projektet att ni individer ur målgruppen.