2022/00085 - React-EU KOM

Diarienummer:
2022/00085
Namn:
React-EU KOM
Projektnummer:
2022/00085
Projektägare:
Falun Borlänge-regionen AB, Falun Borlänge-regionen AB
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
26
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
3 057 315
Beviljat ESF-stöd:
3 057 315
Kontaktperson:
Eva-Lena Palander
E-post:
eva-lena.palander@fbregionen.se
Stödmottagare postnr:
78170
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att coronavirusspridningen hade nått pandemisk nivå och nya varianter av viruset har sedan dess försvårat situationen. Hela samhället påverkas av covid-19 och effekterna för arbetsmarknadens aktörer, såväl företag som individer, är stora och ibland svåra att förutse. Många branscher har drabbats hårt av restriktionerna och i stort sett alla arbetsplatser har under perioder stängts för utomstående. Detta påverkade alla men allra mest de personer som redan innan pandemin hade en svag ställning på arbetsmarknaden. I och med att företagen så långt som möjligt undvek tillfälliga anställningar, har de så kallade instegsjobben i stor utsträckning försvunnit. Dessa instegsjobb har varit viktiga för grupperna unga och utrikesfödda för att komma in på arbetsmarknaden. Utrikesfödda riskerar nu att hamna i långtidsarbetslöshet och utanförskap i än större utsträckning än tidigare och det är därför av stor vikt att nu stärka upp systemet med nya, kompletterande insatser för att underlätta för dessa grupper att komma närmare arbetsmarknaden.

Samtidigt är kompetensförsörjningsproblematiken i länet är väl känd. Demografin med en stor andel äldre tillsammans med det faktum att det finns relativt stora grupper av individer som av olika anledningar inte etablerat sig på arbetsmarknaden är stora utmaningar. Även om pandemin kan innebära att vissa jobb och yrken försvinner, finns det behov i växande branscher och behov av helt nya kompetenser till följd av densamma. Dalarna har också en starkt könssegregerad arbetsmarknad och svårigheter att hitta sätt för att integrera fler utrikesfödda, vilket ytterligare försvårar situationen.
Falun Borlänge-regionen AB har under 2021 bedrivit en förstudie för att tydliggöra näringslivets behov såväl som utrikesföddas behov vad insatser för gruppen för att dessa lättare ska kunna få jobb. Resultaten från denna förstudie visar på behov av kompletterande insatser till kommunernas SFI kurser och då främst språkträning för att kunna förstå och göra sig förstådd, ta emot instruktioner för både det arbete som ska utföras såväl som säkerhetsinstruktioner etc.

Sammanfattningsvis är behoven av insatser för att underlätta för utrikesfödda, framför allt kvinnor, att komma närmare arbetsmarknaden stora. Insatser som snabbt kan fylla en viktig funktion för att detta ska ske bör prioriteras eftersom man annars riskerar att hamna i utanförskap, isolering och därmed ökad risk för psykisk ohälsa.
Rubricerat projekt syftar därför till att underlätta för utrikesfödda med viss studievana som blivit arbetslösa under pandemin att etablera sig på arbetsmarknaden genom ett webbaserat språkträningskoncept. Konceptet kommer även att integrera insatser för att skapa kontaktytor mellan potentiella arbetsgivare och individer, information om att starta eget, arbetsplatskultur och samhällsinformation etc. Samverkansparter i projektet är Nyföretagarcentrum i Ludvika-Smedjebacken, Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna, Nyföretagarcentrum Falun samt AB Samarkand 2015 och Region Dalarna. Projektet kommer att utbilda 60 individer under 2022 0ch 2023. I den grupp individer som projektets samverkansparter identifierat som potentiella deltagare är majoriteten, ca75%, kvinnor.

Projektet bidrar i stor uträckning till utlysningens förväntade resultat:
- Fler arbetslösa män och kvinnor kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete.
Projektet bidrar vidare i stor uträckning till utlysningens förväntade resultat:
- Fler arbetslösa män och kvinnor kan ta del av insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete.
- Arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats.
- Ökad delaktighet för individen på arbetsmarknaden och en kompetensutveckling som bidrar till att möta framtida arbetsgivares behov.