information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2022/00082 - React-EU - Reboot

Projektnummer:
2022/00082
Projektägare:
Svenska Fotbollförbundet, Svenska Fotbollförbundet
Namn:
React-EU - Reboot
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
20 288 604
Beviljat ESF-stöd:
20 288 604
Kontaktperson:
Mats Andersson
E-post:
mats.andersson@svenskfotboll.se
Stödmottagare postnr:
17123
Stödmottagarens address:
Programområde:
7
Specifikt mål:
7.2
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Vi ser i dag en utveckling i samhället där människor hamnar vid sidan om, där individer inte har samma möjligheter som andra eftersom de har sämre förutsättningar och därmed kommer längre och längre ifrån arbetsmarknaden och utbildning. Många individer – unga som äldre – som står långt ifrån sysselsättning har också små förutsättningar att förändra sin situation.

Svensk fotboll vill vara en medspelare och tillsammans med andra intressenter öka möjligheter till sysselsättning i form av arbete, utbildning eller att individer närmat sig arbetsmarknaden. Vi ser idag att arbetslösheten är större i så kallade utsatta områden än i samhället i övrigt.

Vi ser att skälen till den höga arbetslösheten är flera. Ett skäl är låg utbildningsnivå som beror på att skolgången inte är avklarad och än mindre avslutad. Ett annat hinder är avsaknaden av arbetsmarknadskunskap och arbetslivserfarenhet. Könsskillnaderna är stora när det gäller arbetslöshet i utsatta områden, kvinnor är i högre grad arbetslösa än männen. Kvinnor i utsatta områden är också i betydligt högre grad än kvinnor i övriga landet arbetslösa. Förutom de tydliga skillnaderna mellan män och kvinnor som finns så kan vi också se stora skillnader mellan unga i utsatta områden och övriga landet. Andelen som har fullgjort en gymnasieutbildning och andelen som förvärvsarbetar skiljer det sig mellan unga i utsatta områden och unga i övriga landet.

Ett annat hinder för individer som står långt från arbetsmarknaden är bristande motivation och framtidstro. Att bidra till ökat självförtroende eller återskapa självförtroende är en av de viktigaste pusselbitarna för att ta steget tillbaka i sysselsättning. Att inte känna sig delaktig och sedd eller sakna drömmar om framtiden – såväl stora som små – skapar en känsla av hopplöshet. När man inte har ett sammanhang så riskerar synen på samhällets ansvar att urholkas. Avsaknaden av föreningsliv förstärker utanförskapet.

Arbetslöshet är också ett hot mot hälsan. Folkhälsomyndigheten skriver att långvarig arbetslöshet riskerar att medföra flera negativa hälsokonsekvenser, framför allt psykisk ohälsa. För människor i utsatta områden är risken att hamna i arbetslöshet många gånger högre än de som bor på andra platser, skriver Stockholms Handelskammare. Från Svenska Fotbollförbundet ser vi att i utsatta/idrottssvaga områden är föreningslivet svagt eller riskerar att försvagas. Svensk fotboll är övertygade om att våra föreningar bidrar till sammanhållningen och gemenskapen i samhället.

Med fotbollen som verktyg har vår metod utgångpunkten i laget (gruppen) där gemenskap, glädje och tillhörighet är ledorden för att stärka individen såväl fysiskt som psykiskt. Detta tillsammans med en mängd olika utbildningsinsatser (ledarutbildning, arbetsmarknadskunskap, studievägledning, evenemangsutbildning etc.) har visat sig väldigt lyckosamt för individen. Just att tillhöra ett socialt sammanhang där man kan få hjälp och stöd samt möjlighet till en personlig utveckling står i bjärt kontrast till situationen många upplevt under pandemin då man istället blivit utlämnad till distansundervisning och självstudier.

Reboot – football for jobs - är ett projekt som genomförs på fyra orter i landet. Gemensamt för dessa fyra orter är att det finns utsatta/idrottssvaga områden och riktar sig till unga (15-24 år) men också till individer som är nyanlända invandrare, långtidsarbetslösa, individer utanför arbetsmarknaden (mer än 12 månader) samt långtidsarbetslösa som ej är anmälda på Arbetsförmedlingen. Gemensamma kriteriet är att de alla direkt påverkats av pandemins effekter på arbetsmarknaden.

Inom ramen för projektet ska 100 deltagare få ta del av en utbildning som innehåller arbetsmarknadskunskap, fotbollens ledarutbildning, studievägledning, fysisk aktivitet och praktik i en förening. Utbildningen pågår under ett år där utbildning varvas med praktikförberedande aktiviteter och praktik. När utbildningen och praktiken är över ska deltagarna komma i sysselsättning i form av arbete, utbildning eller närmat sig arbetsmarknaden.
Projektägare är Svenska Fotbollförbundet, samverkansparter är Göteborgs Fotbollförbund, Östergötlands Fotbollförbund, Västerbottens Fotbollförbund, Göteborgs stad, Norrköpings kommun, Motala kommun och Umeå kommun. Intressenter är fotbollsföreningar på respektive ort.