2022/00072 - React-EU Bortom Malmö

Diarienummer:
2022/00072
Namn:
React-EU Bortom Malmö
Projektnummer:
2022/00072
Projektägare:
176 Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Malmö Stad, 176 Arbetsmarknadsavdelningen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
160
Projektperiod:
2022-04-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
6 655 464
Beviljat ESF-stöd:
6 655 464
Kontaktperson:
Camilla Göransson
E-post:
camilla.goransson@malmo.se
Stödmottagare postnr:
20580
Programområde:
React-EU
Specifikt mål:
5.1
Unionens medfinansieringsgrad:
100%
Interventionstyp:
102

Coronapandemin och dess följdverkningar har inneburit att situationen på arbetsmarknaden har försämrats. Unga och utrikesfödda är överrepresenterade bland de som drabbats hårdast av krisen. Återhämtningen efter pandemin kommer att ta tid och effekterna av pandemin kommer att ha en fortsatt negativ inverkan på arbetsmarknaden. Situationen på arbetsmarknaden antas förvärras ytterligare för grupper som redan innan krisens början hade en svag arbetsmarknadsställning. Malmö har bland den högsta arbetslösheten i landet. Sysselsättningsgraden i staden är lägre och arbetslösheten är högre jämfört med både riket och andra socioekonomiskt liknande kommuner.Pandemin har i Malmö, liksom i övriga delar av landet, påverkat olika grupper på olika sätt. När det gäller utbildningsnivå är det de med högre utbildning som återgår snabbare till arbete när konjunkturen vänder än de med lägre utbildning. Arbetsförmedlingen lyfter risken med att tudelningen på arbetsmarknaden i Malmö kommer att förvärras efter pandemin. D v s att de grupper som redan innan pandemin hade en svag koppling till arbetsmarknaden riskerar att drabbas speciellt hårt av följderna av denna. En annan farhåga Arbetsförmedlingen har är att långtidsarbetslösheten kommer fortsätta att öka i Malmö.

Samtidigt som arbetslösheten är hög i Malmö finns det en stark efterfrågan på arbetskraft i Danmark. Efterfrågan i Danmark är stor inom flera sektorer, däribland besöksnäring, försäljning och personlig service. Det finns även en stor efterfrågan på arbetskraft i södra och norra Norrland med anledning av de stora industrisatsningar som sker där och de som planeras. Projektet vill fokusera på en arbetsmarknad bortom Malmö. För att våga sig på en arbetsmarknad bortom Malmö krävs förberedelser och kompetensutveckling. Projektet kommer att stötta individen genom aktiviteter såsom enkel danska, motiverande samtal, sökande resor, matchning, jobbspår och jobbmässor.

Förväntat resultat för projektet är att 160 malmöbor skrivs in i projektet och att 40% av dessa går vidare till arbete eller studier. 90% av deltagare ska närma sig arbetsmarknaden. Att närma sig arbetsmarknaden kan t ex betyda att deltagaren påbörjat annan aktivitet så som praktik. Det kan även betyda att individen har lärt sig skriva CV, övat intervjuteknik, lärt sig enklare danska, övat på att besöka rekryteringsevent och känner sig tryggare i sitt arbetssökande. React-EU bortom Malmö består av arbetsmarknadsnära insatser i syfte att matcha deltagarna till lämpliga arbeten. Könsfördelningen ska vara 50/50 vilket avspeglar fördelningen bland inskrivna på arbetsmarknadsavdelningen. Avsluten till arbete ska vara fördelade jämnt mellan könen 50/50.

Förväntade effekter av projektet är att arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin har motverkats. Genom att rikta projektet mot en arbetsmarknad med rekryteringsbehov och kompetensutveckla arbetssökande möter projektet även arbetsgivarnas framtida behov.