2022/00069 - Nätverk mot exploatering

Diarienummer:
2022/00069
Namn:
Nätverk mot exploatering
Projektnummer:
2022/00069
Projektägare:
Göteborgs Räddningsmission, Huvudkontor
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2022-03-31 - 2022-11-30
Total projektbudget:
399 584
Beviljat ESF-stöd:
399 584
Kontaktperson:
Johannes Lind
E-post:
johannes.lindh@raddningsmissionen.se
Stödmottagare postnr:
41327
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektets syfte är att undersöka förutsättningarna för ett samarbete mellan idéburna organisationer i Östersjöregionens länder för att upptäcka och motverka människohandel, exploatering och arbetslivkriminalitet samt utveckla stödinsatser för brottsoffer inom samma områden.

Syftet relaterar väl till utlysningens Fokusområde 1: Östersjösamarbete med fokus på att länka samman regionen samt öka välståndet. Vi ser ett behov av transnationellt samarbete för att på sikt kunna bidra med lösningar på ett transnationellt problem där ansvarsfrågan ofta är svårdefinierad och oklar. Förstudien syftar alltså också till att påbörja samverkan, metoder och lösningar inom flera av de tematiska fördjupningarna i utlysningen. Inte minst gällande instabil ställning och etablering på arbetsmarknaden.

Människohandel och exploatering i arbetslivet är ett omfattande problem som orsakar stort mänskligt lidande och avsevärda samhällsekonomiska förluster. Kriminalitet kopplat till arbetsliv och exploatering med avseende på svarta och låga löner finns i alla branscher där arbetet inte kräver akademisk examen; byggbranschen, hotell och restaurang, städ, flytt, gröna näringar, tillverkningsindustri. Omfattningen av trafficking, människohandel och människoexploatering är svår att uppskatta eftersom personer som utsätts ofta lever gömda och saknar tillgång till välfärdssystem. Dessutom är ansvarsfrågan oklar då problemet är transnationellt där ofta 2 eller fler stater är inblandade. Mellan 2017 och 2018 fanns det mer än 14 000 registrerade offer inom Europeiska unionen. Siffror som tagits fram 2017 av International Labour Organization (ILO) uppskattar dock att så många som 3,25 miljoner människor utsätts för tvångsarbete i Europa.

Gruppen hamnar alltså ofta mellan stolarna då de saknar medborgerliga rättigheter och kunskap om vilka rättigheter och möjligheter till hjälp som finns i det land där de för närvarande är bosatta. Det är ofta idéburna aktörer som möter, stödjer och har nära kontakt med målgruppen och tar ansvar för att förmedla deras behov och beskriva deras situation. Räddningsmissionen har genom tidigare FEAD-projekt samt verksamheter riktade till EU-medborgare i utsatta livssituationer god kontakt och etablerad kunskap av målgruppen samt ett brett kontaktnät i flera länder i Östersjöregionen.

Myndigheternas hanteringen av frågan kritiserats av såväl Riksrevisionen, Byggmarknadskommissionen och en lägesbild gjord av 8 myndigheter. Bland annat pekar utredningarna på att arbetet inte räcker till, att samverkan är för dålig och att brottsofferperspektivet saknas.

Förstudien har som mål att resultera i fördjupad samverkan mellan organisationer i Östersjöregionen som möter målgruppen, lägga grunden för framtida metoder samt gemensamma ansökningar och projekt genom erfarenhetsutbyte, samarbete och avsiktsförklaringar, samt att producera en slutrapport som bland annat innehåller en problemanalys, identifiering av relevanta aktörer, ett målgruppsperspektiv samt vägar framåt för samverkan.